www.vanthuluutruhaiphong.gov.vn

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành Phố Hải Phòng

Đang xem: Trang chủ

Công văn 939/VTLTNN-TCCB về việc đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính

Công văn 939/VTLTNN-TCCB về việc đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính

Các đơn vị đăng ký và gửi danh sách về Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng trước ngày 13/11/2011 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo mẫu dưới: