13:04 ICT Chủ nhật, 28/11/2021

Trang nhất » Hệ thống văn bản » Địa phương » Văn bản quản lý chung VTLT

Công văn số 280/CCVTLT-QLVTLT ngày 11/11/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công văn số 280/CCVTLT-QLVTLT ngày 11/11/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

Gửi lên: 11/11/2020 16:32 Đã xem 289 Đã tải về 44

Thông báo số 73/TB-CCVTLT ngày 31/3/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Thông báo số 73/TB-CCVTLT ngày 31/3/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Gửi lên: 31/03/2020 15:03 Đã xem 387 Đã tải về 27

Biểu mẫu Công văn 3372/SNV-VTLT ngày 26/12/2019 của Sở Nội vụ

V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ và thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2019

Gửi lên: 31/12/2019 07:42 Đã xem 445 Đã tải về 167

Công văn số 758/SNV-VTLT ngày 04/4/2019 của Sở Nội vụ

Gửi lên: 05/04/2019 13:59 Đã xem 485 Đã tải về 89

Công văn số 34/CCVTLT-QLVTLT ngày 04/3/2019 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Gửi lên: 11/03/2019 09:10 Đã xem 359 Đã tải về 10

Công văn số 08/SNV-VTLT ngày 03/01/2019 của Sở Nội vụ

Công văn số 08/SNV-VTLT ngày 03/01/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV và thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2018 theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TT-BNV-BXD

Gửi lên: 05/01/2019 15:03 Đã xem 522 Đã tải về 339

Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

Gửi lên: 02/11/2018 09:20 Đã xem 394 Đã tải về 47

Quyết định số 78/QĐ-CCVTLT ngày 24/8/2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Gửi lên: 05/10/2018 16:50 Đã xem 451 Đã tải về 47

Công văn số 2203/SNV-CCVTLT ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ

Công văn số 2203/SNV-CCVTLT ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Gửi lên: 01/10/2018 11:28 Đã xem 540 Đã tải về 130

Báo cáo số 2202/BC-SNV ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ

Báo cáo số 2202/BC-SNV ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ kết quả 5 năm thực hiện Luật lưu trữ và tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017

Gửi lên: 01/10/2018 11:26 Đã xem 539 Đã tải về 572

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Trên cơ sở thực tế tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 về việc triển khai thực hiện

Gửi lên: 06/07/2018 10:06 Đã xem 535 Đã tải về 101

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng

Gửi lên: 12/04/2017 16:12 Đã xem 887 Đã tải về 141

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 04/01/2017 của UBND thành phố Hải Phòng

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 04/01/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Gửi lên: 18/01/2017 13:48 Đã xem 642 Đã tải về 25

Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hải Phòng

Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện công tác lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng

Gửi lên: 18/01/2017 13:45 Đã xem 627 Đã tải về 25

Quyết định số 2406/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Quyết định số 2406/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố.

Gửi lên: 11/11/2016 09:31 Đã xem 877 Đã tải về 186