12:33 ICT Chủ nhật, 28/11/2021

Trang nhất » Hệ thống văn bản » Địa phương » Văn bản quản lý về lưu trữ

Thông báo số 45/TB-CCVTLT ngày 28/02/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Thông báo số 45/TB-CCVTLT ngày 28/02/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Gửi lên: 28/02/2020 14:14 Đã xem 316 Đã tải về 5

Công văn sô 71/CCVTLT-QLVTLT ngày 08/6/2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Gửi lên: 05/11/2018 13:51 Đã xem 449 Đã tải về 35

Quyết định số 37/QĐ-CCVTLT ngày 24/8/2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Quyết định số 37/QĐ-CCVTLT ngày 24/8/2018 về việc ban hành nội quy khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố

Gửi lên: 20/09/2018 15:53 Đã xem 500 Đã tải về 15

Thông báo số 54/TB-CCVTLT ngày 05/4/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Thông báo số 54/TB-CCVTLT ngày 05/4/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc giới thiệu tài liệu và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Gửi lên: 06/04/2016 14:10 Đã xem 714 Đã tải về 66

Công văn số 2697/SNV-VTLT ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ

Công văn số 2697/SNV-VTLT ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ về việc quản lý tài liệu lưu trữ đối với doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản.

Gửi lên: 08/12/2015 11:29 Đã xem 834 Đã tải về 40

Công văn số 499/SNV-SXD ngày 10/02/2015 của liên sở Sở Nội vụ - Sở Xây dựng

Công văn số 499/SNV-SXD ngày 10/02/2015 của liên sở Sở Nội vụ - Sở Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.

Gửi lên: 07/07/2015 10:14 Đã xem 1239 Đã tải về 19

Công văn số 354/SNV-VTLT ngày 28/01/2015 của Sở Nội vụ

Công văn số 354/SNV-VTLT ngày 28/01/2015 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố.

Gửi lên: 07/07/2015 10:14 Đã xem 798 Đã tải về 7

Thông báo số 2850/TB-SNV ngày 12/11/2014 của Sở Nội vụ

Thông báo số 2850/TB-SNV ngày 12/11/2014 của Sở Nội vụ về việc thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn thành phố năm 2015.

Gửi lên: 07/07/2015 10:12 Đã xem 731 Đã tải về 6

Báo cáo số 2778/BC-SNV ngày 03/11/2014 của Sở Nội vụ

Báo cáo số 2778/BC-SNV ngày 03/11/2014 tình hình quản lý tài liệu lưu trữ tại thành phố Hải Phòng.

Gửi lên: 07/07/2015 10:11 Đã xem 750 Đã tải về 24

Báo cáo số 244/BC-CCVTLT ngày 29/10/2014 của Chi cục Văn thư Lưu trữ

Báo cáo số 244/BC-CCVTLT ngày 29/10/2014 kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 1779/QĐ-UBND và triển khai kế hoạch năm 2015.

Gửi lên: 07/07/2015 10:07 Đã xem 798 Đã tải về 80

Công văn số 59/CCVTLT-QLVTLT ngày 24/4/2012 của Chi cục Văn thư - lưu trữ

Công văn số 59/CCVTLT-QLVTLT ngày 24/4/2012 của Chi cục Văn thư - lưu trữ về việc hướng dẫn xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các quận, huyện.

Gửi lên: 07/07/2015 08:49 Đã xem 974 Đã tải về 224

Công văn số 99/CCVTLT- QLVTLT ngày 22/7/2011 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công văn số 99/CCVTLT- QLVTLT ngày 22/7/2011 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc xác định thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử năm 2011.

Gửi lên: 07/07/2015 08:33 Đã xem 965 Đã tải về 174

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2017.

Gửi lên: 07/07/2015 08:25 Đã xem 820 Đã tải về 69

Báo cáo số 744/BC-SNV ngày 13/5/2011 của Sở Nội vụ

Báo cáo số 744/BC-SNV ngày 13/5/2011 của Sở Nội vụ báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia.

Gửi lên: 07/07/2015 08:22 Đã xem 667 Đã tải về 0

Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 22/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 22/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Gửi lên: 07/07/2015 08:20 Đã xem 764 Đã tải về 32