06:18 ICT Thứ bảy, 04/07/2020

Trang nhất » Hệ thống văn bản » Trung ương » Văn bản quản lý về lưu trữ

Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

Gửi lên: 12/03/2019 15:28 Đã xem 160 Đã tải về 7

Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Gửi lên: 04/12/2017 14:37 Đã xem 333 Đã tải về 4

Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Gửi lên: 06/07/2015 10:57 Đã xem 854 Đã tải về 83

Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Gửi lên: 06/07/2015 10:55 Đã xem 28681 Đã tải về 127

Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Gửi lên: 06/07/2015 10:48 Đã xem 860 Đã tải về 266

Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Gửi lên: 06/07/2015 10:42 Đã xem 538 Đã tải về 75

Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Gửi lên: 06/07/2015 10:13 Đã xem 611 Đã tải về 51

Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây

Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

Gửi lên: 06/07/2015 10:11 Đã xem 555 Đã tải về 29

Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

Gửi lên: 03/07/2015 16:04 Đã xem 518 Đã tải về 14

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.

Gửi lên: 03/07/2015 15:53 Đã xem 511 Đã tải về 61

Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ

Gửi lên: 03/07/2015 15:51 Đã xem 492 Đã tải về 13

Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ

Gửi lên: 03/07/2015 15:42 Đã xem 523 Đã tải về 42

Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam".

Gửi lên: 03/07/2015 15:33 Đã xem 584 Đã tải về 33

Quyết định số 310/QĐ-VTLTNN ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Quyết định số 310/QĐ-VTLTNN ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Ban hành Quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Gửi lên: 03/07/2015 14:43 Đã xem 911 Đã tải về 202

Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị.

Gửi lên: 03/07/2015 14:33 Đã xem 507 Đã tải về 53