01:32 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ » Địa phương

Công văn số 2678/SNV-VTLT ngày 27/12/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Công văn số 2678/SNV-VTLT ngày 27/12/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Công văn số 3062/SNV-VTLT ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ và thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2020

Công văn số 3062/SNV-VTLT ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ và thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2020

Thông báo giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Văn thư - Lưu trữ giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục để phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố

Công văn của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ

Công văn số 08/SNV-VTLT ngày 03/01/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ

Công văn của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn số 2203/SNV-CCVTLT ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Công văn số 2168/SNV-CCVTLT ngày 21/9/2018 về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Báo cáo của Sở Nội vụ kết quả 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017

Báo cáo số 2202/BC-SNV ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ kết quả 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Trên cơ sở thực tế tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 về việc triển khai thực hiện. Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử: Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân công tác lưu trữ nói chung và công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố, Chỉ thị yêu cầu các địa phương, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố; đồng thời giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố

Công văn số 424/SNV-CCVTLT ngày 02/3/2018 về việc thông báo kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Thông báo lĩnh vực kiểm tra chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ. Đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm và hồ sơ đăng ký kiểm tra. Hạn đăng ký trước ngày 19/3/2018

Thông báo về việc giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Giới thiệu về thành phần và nội dung, thời gian của tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử; quy trình khai thác, sử dụng tài liệu để độc giả dễ tiếp cận, tìm hiểu trước khi đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ khai thác và sử dụng tài liệu.

Công văn số 234/UBND-VXNC ngày 16/1/2017 của UBND thành phố

Công văn số 234/UBND-VXNC ngày 16/1/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện đề án giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng tại UBND các quận, huyện.

Công văn số 239/SNV-VTLT ngày 14/2/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 239/SNV-VTLT ngày 14/2/2017 của Sở Nội vụ về việc giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016 như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016 như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2016 như sau:

Hướng dẫn số 24/HD-CCVTLT ngày 14/6/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thực hiện các nhiệm vụ của Cụm trưởng cụm kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 2014 - 2015

Thực hiện Kế hoạch số 709/KH-SNV ngày 28/3/2016 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm (từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015) tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Cụm trưởng và tổ chức thực hiện kiểm tra thống nhất, đúng quy định, Chi cục Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Cụm trưởng thực hiện một số nội dung sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2016


Các tin khác

1 2 3  Trang sau