00:31 ICT Thứ tư, 26/02/2020

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Công văn số 08/SNV-VTLT ngày 03/01/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ (thay thế Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ); Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử các cơ quan, tổ chức, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tham mưu Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thành phố thực hiện một số nội dung về báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ; thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cụ thể như: đối tượng báo cáo, các biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo...

Công văn của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn số 2203/SNV-CCVTLT ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Công văn số 2168/SNV-CCVTLT ngày 21/9/2018 về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Báo cáo số 2202/BC-SNV ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ kết quả 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017

Báo cáo số 2202/BC-SNV ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ kết quả 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Trên cơ sở thực tế tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 về việc triển khai thực hiện. Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử: Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân công tác lưu trữ nói chung và công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố, Chỉ thị yêu cầu các địa phương, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố; đồng thời giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố

Thông báo về việc giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Giới thiệu về thành phần và nội dung, thời gian của tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử; quy trình khai thác, sử dụng tài liệu để độc giả dễ tiếp cận, tìm hiểu trước khi đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ khai thác và sử dụng tài liệu.

Công văn số 234/UBND-VXNC ngày 16/1/2017 của UBND thành phố

Công văn số 234/UBND-VXNC ngày 16/1/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện đề án giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng tại UBND các quận, huyện.

Công văn số 239/SNV-VTLT ngày 14/2/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 239/SNV-VTLT ngày 14/2/2017 của Sở Nội vụ về việc giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2017 như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016 như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016 như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2016 như sau:

Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 04/3/2016 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước

Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 04/3/2016 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ./.

Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016./.

Công văn số 2697/SNV-VTLT ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ

Công văn số 2697/SNV-VTLT ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ về việc quản lý tài liệu lưu trữ đối với doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản.

Công văn 4094/UBND-NC ngày 14/10/2015 của UBND thành phố

Công văn 4094/UBND-NC ngày 14/10/2015 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố

Quyết định Số 2571/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố

Quyết định Số 2571/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố


Các tin khác

1 2  Trang sau