02:20 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016

Thứ hai - 26/09/2016 09:20
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm,
phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
1. Công tác quản lý nhà nước
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 trên địa bàn thành phố;
- Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử thành phố;
- Tham mưu Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho dừng nhiệm vụ xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1377/2013/QĐ-UBND về việc gửi nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử thành phố;
- Tham mưu Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch 709/KH-SNV ngày 28/3/2016 về việc kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm (từ tháng 01/2014 đến tháng 12/ 2015) tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố; giám sát kiểm tra chéo và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch kiểm tra chéo (27/31 Cụm gồm 334 cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra và tổng kết công tác kiểm tra);
- Tham mưu văn bản của Sở Nội vụ trả lời Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bảo hiểm xã hội huyện An Lão, Tòa án nhân dân huyện An Dương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng về việc kiểm tra chéo công tác văn thư lưu trữ 2 năm (2014-2015);
- Tham mưu Sở Nội vụ báo cáo tình hình quản lý tài liệu lưu trữ cấp huyện trên địa bàn thành phố;
- Tham mưu Sở Nội vụ ban hành thông báo kế hoạch kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 về việc hủy tài liệu hết giá trị tại kho Lưu trữ lịch sử thành phố;
- Tham mưu Sở Nội vụ thẩm định tài liệu hết giá trị đề nghị tiêu hủy của UBND huyện Bạch Long Vỹ, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Hội Nhà báo, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm; tài liệu hết giá trị Phông Ủy ban nhân dân thành phố năm 2007;
- Tham mưu Sở Nội vụ hướng dẫn Sở Tư pháp tiêu hủy tài liệu hết giá trị của các Phòng Công chứng;
- Hướng dẫn Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thực hiện hủy tài liệu hết giá trị;
- Tham mưu văn bản của Sở Nội vụ tham gia ý kiến dự thảo Đề án quy hoạch ngành xuất bản, in, phát hành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Tham mưu Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ” đối với bà Lê Thị Hòa;
- Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy;
- Chuẩn bị nội dung tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016.
- Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu thập hồ sơ, tài liệu của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng vào lưu trữ lịch sử thành phố;
- Tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn thành phố, gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Hướng dẫn Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá về việc lưu trữ tài liệu khi đơn vị bị giải thể, phá sản;
- Tham gia ý kiến về việc rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động lưu trữ;
- Rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ của trung ương và địa phương từ năm 2011 đến nay làm cơ sở cho các hoạt động nghiệp vụ và đăng Website của Chi cục.
2. Công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
- Kiểm tra, giám sát chỉnh lý tài liệu tại 07 cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án tài liệu tồn đọng năm 2016, gồm: Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Trường Cao đẳng cộng đồng, Chi cục Kiểm lâm, Hội Nhà báo và Chi cục Bảo vệ thực vật (7/7 đơn vị đã hoàn thành Đề án);
- Đôn đốc, hướng dẫn Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng chuẩn bị tài liệu nộp lưu về kho lưu trữ lịch sử năm 2016; họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu đối với tài liệu nộp lưu về kho lưu trữ lịch sử thành phố của Sở Giao thông Vận tải;
- Xây dựng kế hoạch chỉnh lý, nâng cấp tài liệu Phông Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Thực hiện nâng cấp, sửa chữa tài liệu phông Sở Xây dựng;
- Chỉnh sửa dữ liệu Phông UBHC thành phố Hải Phòng giai đoạn 1969-1975 phục vụ số hóa tài liệu;
- Rà soát Danh mục tài liệu hết giá trị và thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị tại kho lưu trữ lịch sử theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 về việc hủy tài liệu hết giá trị tại kho Lưu trữ lịch sử thành phố;
- Thực hiện Kế hoạch giãn kho từ tầng 3, tầng 4 xuống tầng 1; sắp xếp khoa học tài liệu tất cả các kho từ tầng 1 đến tầng 3, tầng 4;
- Phục vụ 492 lượt độc giả, 1.372 trang văn bản khai thác, sử dụng tài liệu;
- Tra tìm tài liệu về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp từ khóa I đến khóa XIV, xây dựng thư mục tuyên truyền, phục vụ Ủy ban bầu cử, Thành ủy, các quận huyện; phục vụ Bảo tàng triển lãm "Ngày hội non sông"; Cung cấp bản sao tài liệu bản sao cho Tòa án nhân dân thành phố theo chỉ đạo tại Công văn số 2828/VP-NC ngày 17/5/2016 và Công văn số 3356/VP-NC ngày 02/6/2016 của Văn phòng UBND thành phố;
- Thông báo giới thiệu tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử, thực hiện thủ tục đăng tin bài lên website của Chi cục.
3. Công tác khác
- Tham mưu Sở Nội vụ đề nghị UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt lại chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công;
- Xây dựng Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận công chức làm công tác văn thư, lưu trữ về công tác tại Chi cục và tiếp nhận công chức không qua thi tuyển;
- Báo cáo tình hình tổ chức, nhân sự và quản lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Báo cáo chỉ tiêu biên chế hành chính và cơ cấu vị trí việc làm tại Chi cục;
- Triển khai ký cam kết không phiền hà sách nhiễu tiêu cực của công chức, viên chức Chi cục;
- Ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Chi cục và các phòng thuộc Chi cục;
- Đăng ký chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2016;
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng năm 2015, đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2016 của Chi cục;
- Niêm yết công khai thủ tục hành chính phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử;
- Rà soát, đề nghị bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Chi cục Văn thư - Lưu trữ thực hiện;
- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016;
- Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo ngành nội vụ;
- Góp ý Dự thảo Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV "Xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động";
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện thu nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;
- Tổ chức kỷ niệm ngày Lưu trữ Việt Nam 03/01/2016 nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác lưu trữ;
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng và Công đoàn năm 2015;
- Tham mưu họp Ban ISO để thông qua việc áp dụng duy trì hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện số hóa tài liệu Phông UBHC thành phố Hải Phòng và UBHC tỉnh Kiến An, kết quả: 16.124 văn bản, 49.919 biểu ghi;
- Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý văn bản và chỉnh lý tài liệu.
- Thực hiện nghiêm túc phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, bảo quản an toàn tài liệu tại các kho lưu trữ trong mùa mưa bão.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2016
1.       Công tác quản lý nhà nước
- Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định thu nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố năm 2017;
- Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Chỉ thị về việc thực hiện lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng;
- Tham mưu Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2014-2015);
- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016 trên địa bàn thành phố;
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2017.
         2. Công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
- Thu tài liệu của Kho bạc Nhà nước Hải Phòng và Sở Giao thông Vận tải vào kho lưu trữ lịch sử thành phố theo đúng thời hạn quy định (Sở Giao thông vận tải: ngày 30/10/2016, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: ngày 30/11/2016);
- Hoàn thiện chỉnh lý tài liệu của Sở Xây dựng hiện đang bảo quản tại kho lưu trữ lịch sử thành phố;
- Chỉnh lý nâng cấp tài liệu phông UBND thành phố Hải Phòng từ năm 1976-1980 phục vụ số hóa.
- Phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu của tổ chức và công dân;
- Viết bài giới thiệu tài liệu lưu trữ trên Website của Chi cục;
- Vận chuyển giãn kho, sắp xếp khoa học tài liệu tại các kho.
         3. Công tác khác
         - Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên 6 tháng cuối năm;
          - Rà soát và hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức, thực hiện việc bảo quản hồ sơ theo quy định;
         - Kiện toàn chức danh lãnh đạo các phòng thuộc Chi cục;
          - Bình xét thi đua, đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng, công đoàn năm 2016;
- Hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và chỉnh lý tài liệu;
- Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy;
- Thực hiện nghiêm túc phòng gian, bảo mật, bảo vệ an ninh trụ sở, bảo quản an toàn tài liệu.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ./.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn