02:47 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Báo cáo số 244/BC-CCVTLT ngày 29/10/2014 của Chi cục Văn thư Lưu trữ

Thứ sáu - 16/10/2015 09:10
SỞ NỘI VỤ TP HẢI PHÒNG
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  244/BC-CCVTLT Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2014


BÁO CÁO
Kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 1779/QĐ-UBND
và triển khai kế hoạch năm 2015                                      
                                                                               
Thực hiện Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2017. Qua 3 năm triển khai, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo tình hình thực hiện Đề án như sau:
I.     ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.    Thuận lợi
-       Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 26/8/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung và công tác lưu trữ nói riêng, đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý nhà nước đã được tập trung, thống nhất với việc thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
-       Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và sự phối kết hợp của các cơ quan, tổ chức tham gia Đề án.
2.    Khó khăn
- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố còn hạn chế; tình trạng tồn đọng, tích đống tài liệu diễn ra trong nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác cũng như chất lượng hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
- Một số cơ quan, tổ chức tham gia Đề án chưa tích cực hoặc không tham gia như Sở Xây dựng nguyên nhân do nhận thức của lãnh đạo cơ quan, tổ chức.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 03 NĂM (2012 – 2014)
Sau khi Quyết định số 1779/QĐ-UBND được ban hành, Sở Nội vụ đã giao cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ từng bước tiến hành triển khai thực hiện theo lộ trình của Đề án.
Hàng năm, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, làm việc với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi xử lý tài liệu tồn đọng, trên cơ sở đó tham mưu giúp Sở Nội vụ ban hành thông báo, làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức này bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo quy định. Bên cạnh đó, Chi cục hướng dẫn và tổ chức lực lượng lao động có chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, đảm bảo chất lượng hồ sơ, tài liệu theo quy định.
Các cơ quan, tổ chức căn cứ kế hoạch được duyệt chủ động thống kê số lượng, thành phần tài liệu lưu trữ tồn đọng của mình; xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu; dự trù phần kinh phí đối ứng 30%; lập dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu, đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định của Đề án.
Qua 3 năm triển khai, việc giải quyết tài liệu tồn đọng đã được thực hiện cơ bản đúng tiến độ Đề án, cụ thể:
Năm Stt Tên cơ quan, tổ chức Khối lượng tài liệu (m) Kinh phí được cấp
(70%)
Tình hình thực hiện
2012 1         Sở Tài chính 409 914.347.553 Đã xong
2         Văn phòng UBND TP 56 156.576.050 Đã xong
3         Sở Nội vụ (theo lộ trình Đề án sẽ giải quyết tài liệu tồn đọng  năm 2013 nhưng đơn vị đề nghị được thực hiện trong năm 2012) 20 39.695.460 Đã xong
Cộng 485 1.110.619.063  
2013 4         Liên minh Hợp tác xã 04 8.947.204 Đã xong
5         BQL Khu kinh tế 36 79.280.422 Đã xong
6         Sở Văn hoá, TT &DL 18 40.262.418 Đã xong
7         Sở Y tế 22 49.209.616 Đã xong
8         Sở Ngoại vụ 9 19.627.153 Đã xong
9         Sở Xây dựng 280 626.304.280 Không thực hiện
Cộng 369 823.631.093  
2014 10 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố 12 33.552.011 Đã xong
11 Sở Khoa học và Công nghệ 58 129.230.402 Đã xong
12 Chi cục Thú y 14 31.315.214 Đã xong
13 Sở Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm cả Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp) 105 235.557.287 Đang thực hiện chỉnh lý
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16 35.788.816 Đang thực hiện chỉnh lý
Cộng 205 465.443.730  
             
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2015
Để phục vụ cho thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, Sở Nội vụ đã giao Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm việc với 07 cơ quan, tổ chức thực hiện Đề án trong năm 2015, khảo sát lại số lượng tài liệu tồn đọng, kết quả cụ thể như sau:
Stt Tên cơ quan, tổ chức Số lượng tài liệu theo Đề án (mét) Số lượng tài liệu khảo sát (mét) Số lượng tài liệu vượt quá Đề án
1 Hội Luật gia 3 3 0
2 Sở Giao thông Vận tải 197 390 193
3 Ban Tôn giáo 2 2,2 0,2
4 Hội Chữ thập đỏ thành phố 6 6,5 0,5
5 Trường Đại học Hải Phòng 12 29,6 17,6
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 43 102 59
7 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 1 1 0Trên cơ sở tài liệu khảo sát thực tế và Đề án đã được duyệt, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham mưu để Sở Nội vụ ban hành thông báo số lượng và kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu theo Đề án.
Đối với số lượng tài liệu vượt quá so với Đề án, đề nghị các cơ quan, tổ chức chủ động bố trí kinh phí để thực hiện chỉnh lý, đảm bảo tính khoa học và toàn diện của phông tài liệu.
IV. KIẾN NGHỊ
-       Để việc thực hiện Đề án theo kế hoạch năm 2015 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị Sở Tài chính quan tâm cấp kinh phí giải quyết tài liệu tồn đọng năm 2015 cho 07 cơ quan, tổ chức; các cơ quan, tổ chức thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo kế hoạch năm 2015 chủ động trong bố trí nguồn kinh phí đối ứng, lập kế hoạch thu thập tài liệu tồn đọng thuộc phạm vi của Đề án, thực hiện chỉnh lý tài liệu, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng hồ sơ, tài liệu theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, Chi cục Văn thư - Lưu trữ sẽ bố trí cán bộ hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các cơ quan, tổ chức giải quyết các vấn đề về thủ tục còn vướng mắc phát sinh nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung của Đề án./.
 
   CHI CỤC  TRƯỞNG
 
­
 
Phạm Thị Thu Hương
 
 Tải về tại đây 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn