02:07 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Công văn số 354/SNV-VTLT ngày 28/01/2015 của Sở Nội vụ

Thứ sáu - 16/10/2015 09:25
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NỘI VỤ
 
Số: 354/SNV-VTLT
V/v triển khai thực hiện
Thông tư số 16/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2015


 
                       Kính gửi:
                                       - Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
                                       - Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu
                                       hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
 
                Thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp, Sở Nội vụ hướng dẫn việc giao, nhận tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố như sau:
1.    Đối tượng và phạm vi thực hiện
a)    Đối tượng thực hiện
Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố.
                b) Phạm vi thực hiện
                Giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn của      Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố.
2.    Nội dung thực hiện
                Khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu về lưu trữ lịch sử, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu; Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, tài liệu theo nguyên tắc, trách nhiệm quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV.
3.    Việc giao, nhận tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại kho Lưu trữ quận, huyện vào Lưu trữ lịch sử thành phố
                Thực hiện việc giao, nhận tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn từ kho lưu trữ quận, huyện về kho lưu trữ lịch sử thành phố, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai một số công việc cụ thể sau:
a)    Thu thập, chỉnh lý, sắp xếp toàn bộ hồ sơ, tài liệu đang bảo quản tại kho lưu trữ quận, huyện.
b)    Lập Mục lục hồ sơ khối tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn theo hệ thống riêng.
c)Khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố thì tiến hành giao nộp hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn về lưu trữ lịch sử thành phố (Chi cục Văn thư – Lưu trữ) theo quy định để thống nhất quản lý, bảo quản và phục vụ khai thác phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.
                Đối với khối tài liệu có thời hạn bảo quản cụ thể sẽ tiếp tục được bảo quản và phục vụ khai thác tại kho lưu trữ quận, huyện đến khi hết thời hạn bảo quản, tiến hành các thủ tục tiêu hủy theo quy định.
4.    Tiếp nhận, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ
Giao Chi cục Văn thư – Lưu trữ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, tổ chức; quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.
Nội dung Thông tư số 16/2014/TT-BNV được đăng tải tại địa chỉ website: http://www.vanthuluutruhaiphong.gov.vn/
                Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức liên hệ với Sở Nội vụ qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ (số điện thoại: 0313.812.939) để phối hợp thực hiện./.
 
Nơi nhận:
Như trên;
- GĐ, Phó GĐ Trịnh Văn Minh;
- Lưu: VT, CCVTLT.
 
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Trịnh Văn Minh
 
Tải về tại đây  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn