11:31 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Công văn số 499/SNV-SXD ngày 10/02/2015 của liên sở Sở Nội vụ - Sở Xây dựng

Thứ sáu - 16/10/2015 09:30


UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NỘI VỤ- SỞ XÂY DỰNG
 
Số: 499/SNV-SXD
V/v hướng dẫn thành phần tài liệu dự án,
công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ
lịch sử 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2015
 
 
                       Kính gửi:
                                       - Ủy ban nhân dân quận, huyện;
                                       - Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu
                                          vào lưu trữ lịch sử thành phố.  
           
Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ và Sở Xây dựng triển khai cụ thể việc giao nộp tài liệu dự án, công trình xây dựng vào lưu trữ lịch sử thành phố (sau đây gọi tắt là lưu trữ lịch sử) như sau:
1.    Đối tượng áp dụng
Thông tư số 01/2014/TTLT-BNV-BXD áp dụng đối với Lưu trữ lịch sử, chủ đầu tư xây dựng công trình, chủ quản lý sử dụng công trình.
2.    Các dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào   Lưu trữ lịch sử  
a)    Dự án, công trình quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội;
b)    Công trình được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (gọi chung là di tích) từ cấp II trở lên;
c)    Công trình dân dụng từ cấp I trở lên; công trình phục vụ tín ngưỡng; công trình trụ sở cơ quan cấp tỉnh; công trình kho lưu trữ chuyên dụng cấp quốc gia và cấp tỉnh;
d)    Công trình công nghiệp cấp đặc biệt; các công trình công nghiệp dầu khí, công trình năng lượng, công trình công nghiệp hóa chất và hóa dầu từ cấp I trở lên;
e)    Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt; công trình cấp nước thoát nước từ cấp I trở lên;
f)     Công trình giao thông từ cấp I trở lên;
g)    Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp I trở lên.
3.    Tài liệu nộp về lưu trữ lịch sử
Theo quy định từ Điều 4 đến Điều 11 Thông tư số 01/2014/TTLT-BNV-BXD.
4.    Trách nhiệm giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử
a)    Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn bộ việc quản lý hồ sơ, tài liệu công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào sử dụng và giao nộp vào Lưu trữ lịch sử đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội; các công trình theo quy định của pháp luật về phân loại, phân cấp công trình xây dựng.
Trong trường hợp chủ đầu tư thành lập và ủy quyền cho Ban Quản lý dự án thực hiện giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, thì Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư nhiệm vụ được quy định ở trên.
b)    Chủ quản lý sử dụng công trình chịu trách nhiệm giao nộp hồ sơ, tài liệu dự án, công trình xây dựng được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh từ cấp II trở lên vào Lưu trữ lịch sử.
c)     Các cơ quan, tổ chức, các nhân phải lập hồ sơ và lưu hồ sơ công trình, dự án theo quy định cho đến khi có Quyết định của UBND thành phố về việc thu nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử.
5.    Thời gian giao nộp
Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử, các cơ quan, tổ chức thực hiện giao nộp tài liệu. Trước khi giao nộp tài liệu, các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:
a)    Xác định thành phần tài liệu nộp lưu (hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn, đã kết thúc từ 10 năm trở lên).
b)    Chỉnh lý tài liệu trước khi giao nộp.
c)Lập mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu.
6.    Thủ tục giao nộp
a)    Lưu trữ lịch sử có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và lập Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu.
b)     Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu được lập thành 03 bản; chủ đầu tư xây dựng công trình, chủ quản lý sử dụng công trình giao nộp hồ sơ, tài liệu giữ 01 bản, giao nộp vào Lưu trữ lịch sử 02 bản.
7.    Triển khai thực hiện
a) Đối với các dự án, công trình xây dựng đã và đang thực hiện trước ngày 31/12/2014
-   Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu thống kê danh mục theo Biểu mẫu 01 kèm theo công văn này về Sở Nội vụ và Sở Xây dựng trước ngày 31/3/2015.
b) Đối với các dự án, công trình xây dựng bắt đầu triển khai từ ngày 01/01/2015
-   Hàng năm UBND quận, huyện, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu rà soát, lập Danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử theo mẫu tại Phục lục II Thông tư số 01/2014/TTLT-BNV-BXD, báo cáo về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ) và Sở Xây dựng trước ngày 15/12 để tổng hợp.
-   Sở Xây dựng cung cấp danh mục các dự án, công trình xây dựng do Sở Xây dựng quản lý cho Sở Nội vụ trước ngày 31/10 hàng năm làm căn cứ theo dõi, đôn đốc.
-   Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo hàng năm, Sở Nội vụ và Sở Xây dựng thống nhất kết quả, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng theo quy định.
Nội dung chi tiết Thông tư số 01/2014/TTLT-BNV-BXD được đăng tải tại địa chỉ website: www.luutruvn.gov.vn/
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ) và Sở Xây dựng để nghiên cứu, phối hợp hướng dẫn bổ sung cho phù hợp./.
KT. GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
PHÓ GIÁM ĐỐC

 
KT. GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Trịnh Văn Minh
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Trịnh Văn Minh;
- GĐ Sở Xây dựng;
- Chi cục VTLT;
- Lưu: VTSNV, SXD.
 

Tải về tại đây   
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn