21:22 ICT Chủ nhật, 04/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Kế hoạch số 941/KH-SNV ngày 01/6/2012 của Sở Nội vụ

Thứ ba - 28/07/2015 15:57
KẾ HOẠCH
Kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm 
tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 (từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012)
 
 
                Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Chị thỉ số 19/CT-UBND ngày 26/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
Thực hiện chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra chéo để đánh giá và bình xét thi đua về công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012) đối với các cụm thi đua như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA
                1. Mục đích
Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, những ưu, khuyết điểm; thuận lợi, khó khăn và những kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong công tác văn thư, lưu trữ (từ 8/2010 đến 8/2012) nhằm tăng cường kỹ năng, chất lượng và trách nhiệm về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của từng cơ quan, đơn vị và Thành phố. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.
                Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các cụm thi đua tiến hành đánh giá, bình xét thi đua để chọn ra cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ trong 02 năm đề nghị khen thưởng.
                2. Yêu cầu
                Việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; các cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và các tài liệu có liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra của từng cụm.
3. Nội dung kiểm tra
                Kiểm tra các nội dung sau:
                - Công tác quản lý văn thư, lưu trữ: việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; công tác bố trí nhân sự; việc đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác văn thư, lưu trữ... (có số liệu minh họa cụ thể).
- Các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ: công tác quản lý văn bản; kỹ  thuật soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý con dấu; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan; công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ; công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ; công tác bảo quản, khai thác sử dụng tài liệu và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.
                II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
                1. Phân chia các cụm kiểm tra
                Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiến hành kiểm tra chéo theo   21 cụm (Phụ lục I, II, III).
                Thành phần đoàn kiểm tra của mỗi cụm gồm có:
          - Cụm trưởng: theo chỉ định tại Phụ lục I, II, III;
                - Đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ của tất cả các cơ quan, đơn vị trong cụm;
                - Thư ký đoàn kiểm tra: là một thành viên được cụm trưởng chỉ định trong đơn vị mình;
                - Đại diện Sở Nội vụ và Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố giám sát.
                2. Tiến độ và các bước tiến hành kiểm tra
                a. Tiến độ
                - Trước ngày 31/8/2012, các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, đánh giá công tác văn thư, lưu trữ của mình, làm báo cáo (theo Mẫu 1); tự chấm điểm theo các chỉ tiêu kiểm tra (Phụ lục IV) và gửi về đơn vị là cụm trưởng để tổng hợp.
                - Trước ngày 10/9/2012, cụm trưởng sau khi thống nhất với các cơ quan, đơn vị trong cụm về thời gian kiểm tra tại từng cơ quan, đơn vị trong cụm, gửi thông báo tới các cơ quan, đơn vị và Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
                - Từ 20/9/2012 đến hết ngày 20/10/2012, từng cụm thi đua tổ chức xong việc kiểm tra chéo trong cụm.
                - Trước ngày 10/11/2012, cụm trưởng tổng hợp kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ chung của toàn cụm, gửi hồ sơ kiểm tra của cụm về Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
                b. Các bước tiến hành kiểm tra
                Thời gian kiểm tra tại mỗi cơ quan, đơn vị ít nhất là 1/2 ngày, với các nội dung sau:
                - Cụm trưởng giới thiệu về mục đích, nội dung kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra;
                - Đại diện đơn vị được kiểm tra trình bày báo cáo và bảng tự chấm điểm kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua của cơ quan, đơn vị mình;
                - Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra;
                - Đoàn kiểm tra họp, thảo luận, thống nhất chấm điểm cho từng chỉ tiêu và điểm chung từng cơ quan, đơn vị sau khi có ý kiến đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (mẫu 5);
                - Thông qua biên bản kiểm tra tại cơ quan, đơn vị (theo Mẫu 4).
                - Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, cụm trưởng tổ chức họp bình xét thi đua và đánh giá kết quả công tác kiểm tra tại cụm.
                3. Hồ sơ kiểm tra
                Hồ sơ kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ bao gồm:
                - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ của cụm (theo Mẫu 2);
                - Bảng điểm tổng hợp kết quả kiểm tra chéo của cụm (Mẫu 3);
                - Báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (8/2010-8/2012) của từng cơ quan, đơn vị trong cụm (Mẫu 1);
                - Kết quả thực hiện chỉ tiêu kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị trong cụm (theo Phụ lục IV).
                4. Xếp loại và đề nghị khen thưởng
                Trên cơ sở thực tế kiểm tra tại từng cơ quan, đơn vị, mỗi cụm tiến hành đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua trong cụm.
                - Chỉ tiêu xếp loại như sau:
                + Từ 800 - 1000 điểm         : xếp loại A;
                + Từ 600 - dưới 800 điểm  : xếp loại B;
                + Dưới 600 điểm                 : xếp loại C.
                - Cụm trưởng có trách nhiệm báo cáo kết quả và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân và đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân (theo mẫu 2). Sau khi có kết quả đề nghị khen thưởng của cụm, Sở Nội vụ sẽ lựa chọn các đơn vị tiêu biểu đề nghị khen thưởng và tổng kết công tác kiểm tra chéo.
                Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị trao đổi với Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) để phối hợp giải quyết./.
 

Tải về tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn