20:16 ICT Chủ nhật, 04/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Quyết định Số 2571/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố

Thứ tư - 18/11/2015 08:32
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 
Số: 2571/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức
thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố
                                                                                                
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
               Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
               Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;
               Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
               Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;
               Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV;
               Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 48/TTr-SNV ngày 28/10/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
                Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố (có danh mục kèm theo).
                Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và tổ chức thu nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố để bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu theo quy định.
                Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 22/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
                Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Cục VTLT Nhà nước;
- CT và các PCT UBND TP;
- Như điều 4;
- CV: NC,TH;
- Lưu: VT, SNV.
 
CHỦ TỊCH
 
Đã ký
 
 
Lê Văn Thành

Tải về tại đây             

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU
TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số2571/QĐ-UBND  ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
 
 
    STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THÀNH PHỐ
1 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng
2 Bộ chỉ huy quân sự thành phố
3 Công an thành phố
4 Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố
5 Tòa án nhân dân thành phố
6 Ủy ban nhân dân thành phố
7 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố
8 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
  Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố
9 Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng
10 Sở Công Thương
11 Sở Giáo dục và Đào tạo  
12 Sở Giao thông vận tải
13 Sở Kế hoạch và Đầu tư
14 Sở Khoa học và Công nghệ
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Sở Ngoại vụ
17 Sở Nội vụ
18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Sở Tài chính
20 Sở Tài nguyên và Môi trường
21 Sở Thông tin và Truyền thông
22 Sở Tư pháp
23 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24 Sở Xây dựng
25 Sở Y tế
26 Thanh tra thành phố
27 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
  Các tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng quản lý nhà nước
28 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ
29 Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ
30 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế
31 Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
32 Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
34 Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế
35 Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36 Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37 Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
39 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
40 Chi cục Quản lý Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
41 Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
42 Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương
43 Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính
44 Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
45 Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46 Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
47 Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ                                                                                                                  
  Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố
48 Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
49 Trường Cao đẳng Cộng đồng
50 Trường Đại học Hải Phòng
  Các cơ quan, tổ chức của Trung ương; các đơn vị thành viên của các Tập đoàn kinh tế nhà nước; Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh
51 Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng
52 Bưu điện thành phố Hải Phòng
53 Công ty Đóng tàu Bạch Đằng
54 Công ty Đóng tàu Phà rừng
55 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
56 Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu
57 Công ty TNHH MTV Hàng hải Hải Phòng
58 Công ty Xăng dầu khu vực III
59 Cục Hải quan Hải Phòng
60 Cục Thi hành án dân sự thành phố
61 Cục Thống kê thành phố Hải Phòng
62 Cục Thuế thành phố Hải Phòng
63 Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng
64 Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Phòng
65 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng
66 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Phòng
67 Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
68 VNPT Hải Phòng
  Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định thành lập
69 Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải
70 Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
71 Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên
72 Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng
73 Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo
74 Công ty TNHH 1 thành viên Xổ số và Đầu tư tài chính
  Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh hoạt động bằng ngân sách nhà nước
75 Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hải Phòng
76 Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng
77 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
78 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hải Phòng
79 Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp
80 Thành hội Đông y Hải Phòng
81 Thành hội Luật gia Hải Phòng
82 Thành hội Người mù Hải Phòng
83 Thành hội Nhà báo Hải Phòng
  CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẬN,  HUYỆN
  Huyện An Dương
84 Ủy ban nhân dân huyện An Dương (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
85 Ban chỉ huy quân sự huyện An Dương
86 Bảo hiểm xã hội huyện An Dương
87 Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương
88 Chi cục Thống kê huyện An Dương
89 Chi cục Thuế  huyện An Dương
90 Công an huyện An Dương
91 Kho bạc nhà nước An Dương
92 Phòng Công thương huyện An Dương
93 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương
94 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện An Dương
95 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Dương
96 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện An Dương
97 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Dương
98 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện An Dương
99 Phòng Y tế huyện An Dương
100 Thanh tra huyện An Dương
101 Tòa án nhân dân huyện An Dương
102 Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện An Dương
103 Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Dương
  Huyện An Lão
104 Ủy ban nhân dân huyện An Lão (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
105 Ban chỉ huy quân sự huyện An Lão
106 Bảo hiểm xã hội huyện An Lão
107 Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão
108 Chi cục Thống kê huyện An Lão
109 Chi cục Thuế  huyện An Lão
110 Công an huyện An Lão
111 Kho bạc nhà nước An Lão
112 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão
113 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện An Lão
114 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện An Lão
115 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Lão
116 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện An Lão
117 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Lão
118 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện An Lão
119 Phòng Y tế huyện An Lão
120 Thanh tra huyện An Lão
121 Tòa án nhân dân huyện An Lão
122 Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện An Lão
123 Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão
  Huyện Bạch Long Vỹ
124 Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vỹ
125 Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Tư pháp)
126 Ban chỉ huy quân sự huyện Bạch Long Vỹ
127 Bảo hiểm xã hội huyện Bạch Long Vỹ
128 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Long Vỹ
129 Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ
130 Chi cục Thuế huyện Bạch Long Vỹ
131 Công an huyện Bạch Long Vỹ
132 Phòng Kinh tế - Kế hoạch  huyện Bạch Long Vỹ
133 Phòng Tài chính huyện Bạch Long Vỹ
134 Phòng Văn xã  huyện Bạch Long Vỹ
135 Tòa án nhân dân huyện Bạch Long Vỹ
136 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ
137 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bạch Long Vỹ
  Huyện Cát Hải
138 Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
139 Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Hải
140 Bảo hiểm xã hội huyện Cát Hải
141 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cát Hải
142 Chi cục Thống kê huyện Cát Hải
143 Chi cục Thuế  huyện Cát Hải
144 Công an huyện Cát Hải
145 Kho bạc nhà nước Cát Hải
146 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải
147 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cát Hải
148 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cát Hải
149 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Hải
150 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cát Hải
151 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Hải
152 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cát Hải
153 Phòng Y tế huyện Cát Hải
154 Thanh tra huyện Cát Hải
155 Tòa án nhân dân huyện Cát Hải
156 Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải
157 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cát Hải
  Huyện Kiến Thụy
158 Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
159 Ban chỉ huy quân sự huyện Kiến Thụy
160 Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Thụy
161 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy
162 Chi cục Thống kê huyện Kiến Thụy
163 Chi cục Thuế  huyện Kiến Thụy
164 Công an huyện Kiến Thụy
165 Kho bạc nhà nước Kiến Thụy
166 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thụy
167 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kiến Thụy
168 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Thụy
169 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Thụy
170 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kiến Thụy
171 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Thụy
172 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kiến Thụy
173 Phòng Y tế huyện Kiến Thụy
174 Thanh tra huyện Kiến Thụy
175 Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy
176 Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy
177 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy
  Huyện Thủy Nguyên
178 Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
179 Ban chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên
180 Bảo hiểm xã hội huyện Thủy Nguyên
181 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên
182 Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên
183 Chi cục Thuế  huyện Thủy Nguyên
184 Công an huyện Thủy Nguyên
185 Kho bạc nhà nước Thủy Nguyên
186 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên
187 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thủy Nguyên
188 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thủy Nguyên
189 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thủy Nguyên
190 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thủy Nguyên
191 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên
192 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thủy Nguyên
193 Phòng Y tế huyện Thủy Nguyên
194 Thanh tra huyện Thủy Nguyên
195 Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên
196 Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên
197 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên
  Huyện Tiên Lãng
198 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
199 Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Lãng
200 Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Lãng
201 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lãng
202 Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng
203 Chi cục Thuế  huyện Tiên Lãng
204 Công an huyện Tiên Lãng
205 Kho bạc nhà nước Tiên Lãng
206 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng
207 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tiên Lãng
208 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiên Lãng
209 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Lãng
210 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tiên Lãng
211 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng
212 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Lãng
213 Phòng Y tế huyện Tiên Lãng
214 Thanh tra huyện Tiên Lãng
215 Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng
216 Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng
217 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng
  Huyện Vĩnh Bảo
218 Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
219 Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Bảo
220 Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Bảo
221 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo
222 Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Bảo
223 Chi cục Thuế  huyện Vĩnh Bảo
224 Công an huyện Vĩnh Bảo
225 Kho bạc nhà nước Vĩnh Bảo
226 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo
227 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh Bảo
228 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Bảo
229 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Bảo
230 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Bảo
231 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Bảo
232 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo
233 Phòng Y tế huyện Vĩnh Bảo
234 Thanh tra huyện Vĩnh Bảo
235 Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo
236 Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo
237 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Bảo
  Quận Dương Kinh
238 Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
239 Ban chỉ huy quân sự quận Dương Kinh 
240 Bảo hiểm xã hội quận Dương Kinh
241 Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh
242 Chi cục Thống kê quận Dương Kinh
243 Chi cục Thuế  quận Dương Kinh
244 Công an quận Dương Kinh
245 Kho bạc nhà nước Dương Kinh
246 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh
247 Phòng Kinh tế quận Dương Kinh
248 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Dương Kinh
249 Phòng Quản lý đô thị quận Dương Kinh
250 Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Dương Kinh
251 Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Dương Kinh
252 Phòng Văn hóa và Thông tin quận Dương Kinh
253 Phòng Y tế quận Dương Kinh
254 Thanh tra quận Dương Kinh
255 Tòa án nhân dân quận Dương Kinh
256 Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh
257 Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh
  Quận Đồ Sơn
258 Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
259 Ban chỉ huy quân sự quận Đồ Sơn 
260 Bảo hiểm xã hội quận Đồ Sơn
261 Chi cục Thi hành án dân sự quận Đồ Sơn
262 Chi cục Thống kê quận Đồ Sơn
263 Chi cục Thuế  quận Đồ Sơn
264 Công an quận Đồ Sơn
265 Kho bạc nhà nước Đồ Sơn
266 Phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận Đồ Sơn
267 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn
268 Phòng Kinh tế quận Đồ Sơn
269 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Đồ Sơn
270 Phòng Quản lý đô thị quận Đồ Sơn
271 Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Đồ Sơn
272 Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Đồ Sơn
273 Phòng Y tế quận Đồ Sơn
274 Thanh tra quận Đồ Sơn
275 Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn
276 Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn
277 Viện Kiểm sát nhân dân quận Đồ Sơn
  Quận Hải An
278 Ủy ban nhân dân quận Hải An (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
279 Ban chỉ huy quân sự quận Hải An
280 Bảo hiểm xã hội quận Hải An
281 Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An
282 Chi cục Thống kê quận Hải An
283 Chi cục Thuế  quận Hải An
284 Công an quận Hải An
285 Kho bạc nhà nước Hải An
286 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An
287 Phòng Kinh tế quận Hải An
288 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hải An
289 Phòng Quản lý đô thị quận Hải An
290 Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hải An
291 Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải An
292 Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hải An
293 Phòng Y tế quận Hải An
294 Thanh tra quận Hải An
295 Tòa án nhân dân quận Hải An
296 Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Hải An
297 Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An
  Quận Hồng Bàng
298 Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
299 Ban chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng
300 Bảo hiểm xã hội quận Hồng Bàng
301 Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng
302 Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng
303 Chi cục Thuế  quận Hồng Bàng
304 Công an quận Hồng Bàng
305 Kho bạc nhà nước Hồng Bàng
306 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng
307 Phòng Kinh tế quận Hồng Bàng
308 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hồng Bàng
309 Phòng Quản lý đô thị quận Hồng Bàng
310 Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hồng Bàng
311 Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hồng Bàng
312 Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hồng Bàng
313 Phòng Y tế quận Hồng Bàng
314 Thanh tra quận Hồng Bàng
315 Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng
316 Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng
317 Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng
  Quận Kiến An
318 Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
319 Ban chỉ huy quân sự quận Kiến An
320 Bảo hiểm xã hội quận Kiến An
321 Chi cục Thi hành án dân sự quận Kiến An
322 Chi cục Thống kê quận Kiến An
323 Chi cục Thuế  quận Kiến An
324 Công an quận Kiến An
325 Kho bạc nhà nước Kiến An
326 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An
327 Phòng Kinh tế quận Kiến An
328 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Kiến An
329 Phòng Quản lý đô thị quận Kiến An
330 Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Kiến An
331 Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Kiến An
332 Phòng Văn hóa và Thông tin quận Kiến An
333 Phòng Y tế quận Kiến An
334 Thanh tra quận Kiến An
335 Tòa án nhân dân quận Kiến An
336 Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Kiến An
337 Viện Kiểm sát nhân dân quận Kiến An
  Quận Lê Chân
338 Ủy ban nhân dân quận Lê Chân (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
339 Ban chỉ huy quân sự quận Lê Chân
340 Bảo hiểm xã hội quận Lê Chân
341 Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân
342 Chi cục Thống kê quận Lê Chân
343 Chi cục Thuế  quận Lê Chân
344 Công an quận Lê Chân
345 Kho bạc nhà nước Lê Chân
346 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân
347 Phòng Kinh tế quận Lê Chân
348 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Lê Chân
349 Phòng Quản lý đô thị quận Lê Chân
350 Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Lê Chân
351 Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân
352 Phòng Văn hóa và Thông tin quận Lê Chân
353 Phòng Y tế quận Lê Chân
354 Thanh tra quận Lê Chân
355 Tòa án nhân dân quận Lê Chân
356 Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Lê Chân
357 Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân
  Quận Ngô Quyền
358 Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền (Bao gồm cả tài liệu của Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp)
359 Ban chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền
360 Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền
361 Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền
362 Chi cục Thống kê quận Ngô Quyền
363 Chi cục Thuế  quận Ngô Quyền
364 Công an quận Ngô Quyền
365 Kho bạc nhà nước Ngô Quyền
366 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền
367 Phòng Kinh tế quận Ngô Quyền
368 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ngô Quyền
369 Phòng Quản lý đô thị quận Ngô Quyền
370 Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ngô Quyền
371 Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngô Quyền
372 Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ngô Quyền
373 Phòng Y tế quận Ngô Quyền
374 Thanh tra quận Ngô Quyền
375 Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền
376 Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền
377 Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền
 
  Tải về tại đây             
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn