11:27 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố

Thứ năm - 15/10/2015 10:31
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 
 
 

Số: 1779/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2011
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng
 trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2017
                                                                                                
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001;
Căn cứ Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
                Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;
                Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;
                Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 22/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố “Về việc ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ”;
                Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1831/TTr-SNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2012-2017,
QUYẾT ĐỊNH:
                Điều 1. Phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2012-2017(đính kèm Đề án).
                Điều 2. Ngân sách thành phố cấp cho các cơ quan, đơn vị 70% kinh phí nhân công để chỉnh lý khối tài liệu tồn đọng theo kế hoạch từ năm 2012 đến 2017; Về kinh phí mua giá, hộp để tài liệu ngân sách phân bổ hàng năm cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ khi có khối lượng tài liệu đã chỉnh lý và lưu trữ tại Chi cục.
Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, cấp kinh phí giải quyết tài liệu tồn đọng tại các đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách quận, huyện.
Giao cho Sở Nội vụ và Sở Tài chính lập và duyệt dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu trong các năm 2012 đến 2017; Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu khối tài liệu được chỉnh lý của các cơ quan, đơn vị.
                Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các Sở ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
               
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CV: NC,TH;
- Lưu: VT.
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Khắc Nam
 
Tải về tại đây 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn