02:44 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 22/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Thứ năm - 15/10/2015 09:59
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 
 
 

Số: 398/QĐ-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2011
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức
thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ
                                                                                                
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001;
Căn cứ Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;
                Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;
                Căn cứ Công văn số 26/LTNN-NVĐP ngày 22/01/2003 của Cục Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng và ban hành danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và Lưu trữ huyện;
                Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tài Tờ trình số 354/TTr-VTLT ngày 15/3/2011;
QUYẾT ĐỊNH:
                Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục số 1 và danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ (có danh mục kèm theo).
                Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và tổ chức thu nộp tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ để bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu theo quy định.
                Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ theo Danh mục số 1 và Danh mục số 2 căn cứ Quyết định thi hành.
                Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 về việc ban hành danh mục các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố./.
 

 
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Dương Anh Điền
 
 
 Tải về tại đây
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn