20:02 ICT Chủ nhật, 04/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Công văn số 2697/SNV-VTLT ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ

Công văn số 2697/SNV-VTLT ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ về việc quản lý tài liệu lưu trữ đối với doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản.

Công văn 4094/UBND-NC ngày 14/10/2015 của UBND thành phố

Công văn 4094/UBND-NC ngày 14/10/2015 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố

Quyết định Số 2571/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố

Quyết định Số 2571/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố

Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

Công văn số 499/SNV-SXD ngày 10/02/2015 của liên sở Sở Nội vụ - Sở Xây dựng

Công văn số 499/SNV-SXD ngày 10/02/2015 của liên sở Sở Nội vụ - Sở Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.

Công văn số 354/SNV-VTLT ngày 28/01/2015 của Sở Nội vụ

Công văn số 354/SNV-VTLT ngày 28/01/2015 của Sở Nội vụ triển khai thực hiệnThông tư số 16/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Thông báo số 2850/TB-SNV ngày 12/11/2014 của Sở Nội vụ

Thông báo số 2850/TB-SNV ngày 12/11/2014 của Sở Nội vụ về việc thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn thành phố năm 2015.

Báo cáo số 2778/BC-SNV ngày 03/11/2014 của Sở Nội vụ

Báo cáo số 2778/BC-SNV ngày 03/11/2014 tình hình quản lý tài liệu lưu trữ tại thành phố Hải Phòng.

Báo cáo số 244/BC-CCVTLT ngày 29/10/2014 của Chi cục Văn thư Lưu trữ

Báo cáo số 244/BC-CCVTLT ngày 29/10/2014 kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 1779/QĐ-UBND và triển khai kế hoạch năm 2015.

Công văn số 59/CCVTLT-QLVTLT ngày 24/4/2012 của Chi cục Văn thư - lưu trữ

Công văn số 59/CCVTLT-QLVTLT ngày 24/4/2012 của Chi cục Văn thư - lưu trữ về việc hướng dẫn xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các quận, huyện.

Công văn số 99/CCVTLT- QLVTLT ngày 22/7/2011 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công văn số 99/CCVTLT- QLVTLT ngày 22/7/2011 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc xác định thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử năm 2011.

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2017.

Báo cáo số 744/BC-SNV ngày 13/5/2011 của Sở Nội vụ

Báo cáo số 744/BC-SNV ngày 13/5/2011 của Sở Nội vụ báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia.

Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 22/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 22/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Công văn số 973/SNV-VTLT ngày 06/6/2012 của Sở Nội vụ

Công văn số 973/SNV-VTLT ngày 06/6/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Công văn số 1946/SNV-VTLT ngày 04/8/2014 của Sở Nội vụ

V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu

Công văn số 23/CCVTLT-QLVTLT ngày25/01/2013 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP và Thông tư số 07/2012/TT-BNV

Kế hoạch số 941/KH-SNV ngày 01/6/2012 của Sở Nội vụ

Kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng (từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012)

Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội

Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

Kế hoạch 3182/KH-UBND ngày 03/6/2015 của UBND thành phố Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

Để có thêm thông tin đánh giá đúng mức thực trạng công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn, trên cơ sở đó bổ khuyết những biện pháp nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 tại một số cơ quan, cụ thể như sau:


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3  Trang sau