14:41 ICT Thứ tư, 20/10/2021

Trang nhất » Tin Tức » Nghiệp vụ Lưu trữ

Công văn số 59/CCVTLT-QLVTLT ngày 24/4/2012 của Chi cục Văn thư - lưu trữ

Thứ năm - 15/10/2015 10:53
Tải về tại đây 

BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU
HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CÁC QUẬN, HUYỆN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
 (Ban hành kèm theo Công văn số ....
ngày      tháng     năm 2012 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ)
 
STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN GHI CHÚ
(1) (2) (3) (4)
  I. TỔNG HỢP    
  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung    
           1     Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về các vấn đề kinh tế - xã hội Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
           2     Tài liệu của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề KT-XH của quận, huyện Vĩnh viễn  
           3     Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác của UBND quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
           4     Hồ sơ kiểm tra tình hình chỉ đạo, thực hiện các chế độ, quy định, chương trình về các vấn đề kinh tế - xã hội của quận, huyện Vĩnh viễn  
           5     Hồ sơ, tài liệu về các hội nghị, kỳ họp của quận, huyện:
- Tổng kết công tác năm, nhiều năm
- Sơ kết 6 tháng
- Sơ kết tháng
- Kỳ họp của UBND, Thường trực UBND (thường kỳ, bất thường)
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
Vĩnh viễn
 
           6     Hồ sơ hội nghị, hội thảo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương do quận, huyện thực hiện Vĩnh viễn  
           7     Hồ sơ xây dựng Quy chế làm việc của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
           8     Thông báo kết quả, ý kiến kết luận các cuộc họp thường kỳ, bất thường và cuộc họp giao ban hàng tháng của UBND, Thường trực UBND quận, huyện, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 20 năm  
           9      Sổ ghi biên bản các cuộc họp Vĩnh viễn  
         10    Sổ tay công tác của:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch quận, huyện
- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
  2. Quy hoạch    
         11    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về các vấn đề quy hoạch Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         12    Tài liệu của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác quy hoạch trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
         13    Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quy hoạch của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
         14    Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch tổng thể của quận, huyện Vĩnh viễn  
         15    Hồ sơ xây dựng và phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành…) theo thẩm quyền của quận, huyện Vĩnh viễn  
         16    Hồ sơ thẩm định đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành…) theo thẩm quyền của quận, huyện Vĩnh viễn  
         17    Hồ sơ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của địa phương Vĩnh viễn  
         18    Hồ sơ, tài liệu quy hoạch chi tiết các ngành (công nghiệp, thương mại, du lịch, các khu đô thị, vùng nông thôn…) trên địa bàn Vĩnh viễn  
         19     Hồ sơ, tài liệu quy hoạch chi tiết các khu vực các xã, phường, thị trấn Vĩnh viễn  
         20    Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch của quận, huyện Vĩnh viễn  
         21    Công văn trao đổi về công tác quy hoạch 10 năm  
  3. Kế hoạch    
         22    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác kế hoạch Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         23    Tài liệu của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác kế hoạch của quận, huyện Vĩnh viễn  
         24    Báo cáo công tác kế hoạch của UBND quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
         25    Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện Vĩnh viễn  
         26    Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện Vĩnh viễn  
         27    Quyết định của thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho quận, huyện Vĩnh viễn  
         28    Quyết định của UBND quận, huyện giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho các ngành, các xã, phường, thị trấn Vĩnh viễn  
         29    Hồ sơ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các ngành và các xã, phường, thị trấn Vĩnh viễn  
         30    Hồ sơ đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của quận, huyện:
- Tổng kết
- Sơ kết
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
         31    Hồ sơ Hội nghị về công tác kế hoạch:
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
         32    Công văn trao đổi về công tác kế hoạch 10 năm  
  4. Đầu tư    
         33    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực đầu tư Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         34    Tài liệu của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực đầu tư ở địa phương Vĩnh viễn  
         35    Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác đầu tư của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
         36    Dự toán ngân sách và báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư hàng năm, nhiều năm của quận, huyện Vĩnh viễn  
         37    Hồ sơ kêu gọi đầu tư và quản lý vốn đầu tư Vĩnh viễn  
         38    Hồ sơ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu của quận, huyện Vĩnh viễn  
         39    Hồ sơ thực hiện và thẩm định các dự án, đề án, chương trình mục tiêu

Vĩnh viễn

 
         40    Hồ sơ Hội nghị công tác đầu tư:
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
         41    Công văn trao đổi về công tác đầu tư 10 năm  
  5. Thống kê    
         42    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác thống kê, điều tra
 
Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         43    Tài liệu của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác thống kê, điều tra trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
         44    Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thống kê, điều tra của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
         45    Hồ sơ, tài liệu thống kê, điều tra cơ bản trên địa bàn quận, huyện (đời sống dân cư, nơi ăn ở, sinh hoạt, nghề nghiệp, tôn giáo…) Vĩnh viễn  
         46    Hồ sơ, tài liệu về tổng điều tra dân số và lao động Vĩnh viễn  
         47    Hồ sơ, tài liệu về điều tra đất đai, nhà ở Vĩnh viễn  
         48    Hồ sơ, tài liệu về điều tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
         49    Báo cáo phân tích và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội hàng năm, nhiều năm của quận, huyện, các xã, phường, thị trấn  
Vĩnh viễn
 
 
         50    Hồ sơ Hội nghị về công tác thống kê:
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
         51    Các loại biểu, báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, nhiều năm hoặc đột xuất của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
         52    Công văn trao đổi về công tác thống kê, điều tra 10 năm  
  6. Thi đua, khen thưởng    
         53    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác thi đua, khen thưởng Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         54    Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác thi đua, khen thưởng Vĩnh viễn  
         55    Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của quận, huyện
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
         56    Quy định, quy chế của UBND quận, huyện về công tác thi đua, khen thưởng Vĩnh viễn  
         57    Hồ sơ tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do quận, huyện phát động Vĩnh viễn  
         58    Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu đối với tập thể, cá nhân ở cấp khen thưởng Nhà nước, cấp thành phố và cấp quận, huyện:
- Khen thưởng thành tích trước và trong kháng chiến (Bằng có công với nước, Kỷ niệm chương, Huân, Huy chương kháng chiến.…)
- Khen thưởng thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng (khen thường xuyên, khen đột xuất, tặng thưởng Huân, Huy chương Lao động, Cờ thi đua..)
 
 
 
Vĩnh viễn
 
   
Vĩnh viễn
 
         59    Hồ sơ Hội nghị về công tác thi đua, khen thưởng do UBND quận, huyện tổ chức
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
         60    Các sổ vàng khen thưởng Vĩnh viễn  
         61    Công văn trao đổi về công tác thi đua, khen thưởng 10 năm  
  7. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ    
         62    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực văn thư, lưu trữ Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         63    Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác văn thư, lưu trữ Vĩnh viễn  
         64    Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
         65    Báo cáo thống kê tổng hợp của UBND quận, huyện về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ Vĩnh viễn  
         66    Hồ sơ về công tác kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
         67    Hồ sơ Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ hàng năm của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
         68    Công văn trao đổi về công tác văn thư, lưu trữ 10 năm  
 

8. Ngoại vụ, lễ tân

   
         69    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác ngoại vụ, lễ tân Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         70    Văn bản của các cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác đối ngoại, lễ tân Vĩnh viễn  
         71    Chương trình, kế hoạch, báo cáo về hoạt động đối ngoại của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
         72    Hồ sơ, tài liệu về các đoàn cán bộ của UBND quận, huyện đi công tác, học tập, tham quan khảo sát nước ngoài, ở địa phương khác 20 năm  
         73    Hồ sơ về các đoàn nước ngoài đến làm việc tại quận, huyện Vĩnh viễn  
         74    Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động kết nghĩa giữa UBND quận, huyện với các đơn vị hành chính khác Vĩnh viễn  
         75    Hồ sơ về công tác Việt kiều Vĩnh viễn  
         76    Hồ sơ Hội nghị về công tác ngoại vụ, lễ tân:
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
         77    Công văn trao đổi về công tác ngoại vụ, lễ tân 10 năm  
  9. Cải cách hành chính    
         78    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác cải cách hành chính Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         79    Tài liệu của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cải cách hành chính của quận, huyện Vĩnh viễn  
         80    Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
  Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
         81    Đề án cải cách hành chính của quận, huyện Vĩnh viễn  
         82    Hồ sơ Hội nghị về công tác cải cách hành chính của quận, huyện:
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
         83    Công văn trao đổi về công tác cải cách hành chính 10 năm  
  II. KINH TẾ    
  1. Tài chính, ngân sách    
         84    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực tài chính, ngân sách Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         85    Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính, ngân sách. Vĩnh viễn  
         86    Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tài chính, ngân sách của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
         87    Hồ sơ lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm của quận, huyện 20 năm  
         88    Hồ sơ giao dự toán thu chi ngân sách hàng năm:
- Thành phố giao cho quận, huyện
- Quận, huyện giao cho các xã, phường, thị trấn
 
Vĩnh viễn
Vĩnh viễn
 
         89    Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách của quận, huyện Vĩnh viễn  
         90    Hồ sơ, tài liệu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách của quận, huyện Vĩnh viễn  
         91    Báo cáo tài chính hàng năm của các phường, xã Vĩnh viễn  
         92    Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách:
- Hàng năm
- 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
         93    Hồ sơ, tài liệu về việc kiểm tra thực hiện dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm 20 năm  
         94    Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, kiểm toán của cơ quan kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền tại quận, huyện 20 năm  
         95    Hồ sơ Hội nghị về công tác tài chính hàng năm do quận, huyện tổ chức
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
         96    Công văn trao đổi về công tác tài chính, ngân sách 10 năm  
  2. Vốn, kinh phí    
         97    Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực vốn, kinh phí Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
         98    Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về quản lý vốn, kinh phí Vĩnh viễn  
         99    Chương trình, kế hoạch, báo cáo thực hiện cấp phát vốn đầu tư của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       100         Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của các xã, phường, thị trấn Vĩnh viễn  
       101         Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và quản lý vốn đầu tư Vĩnh viễn  
       102         Hồ sơ, tài liệu về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong công tác đầu tư 20 năm  
       103         Hồ sơ về việc giải quyết kinh phí, cấp vốn cho các đơn vị 20 năm  
       104         Hồ sơ Hội nghị công tác sử dụng kinh phí và vốn hàng năm của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       105         Công văn trao đổi về vấn đề vốn, kinh phí 10 năm  
  3. Quản lý công sản    
       106         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác quản lý công sản Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       107         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp việc quản lý công sản trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       108         Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm của quận, huyện Vĩnh viễn  
       109         Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản Nhà nước của các xã, phường, thị trấn 20 năm  
       110         Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm của các xã, phường, thị trấn 20 năm  
       111         Hồ sơ, tài liệu về quản lý công sản (KCN, KCX, đất đai, trụ sở làm việc…) của quận, huyện Vĩnh viễn  
       112         Hồ sơ, tài liệu về thay đổi chủ sở hữu tài sản công Vĩnh viễn  
       113         Hồ sơ, tài liệu tổng kiểm kê tài sản cố định của các xã, phường, thị trấn 20 năm  
       114         Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc, vấn đề liên quan đến quản lý tài sản công 10 năm  
       115         Hồ sơ Hội nghị về công tác quản lý công sản:
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       116         Công văn trao đổi về việc quản lý, mua sắm tài sản nhà nước 10 năm  
  4. Kiểm toán    
       117         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác kiểm toán Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       118         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác kiểm toán Vĩnh viễn  
       119         Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về kiểm toán Vĩnh viễn  
       120         Hồ sơ, tài liệu về tổ chức thực hiện về triển khai chế độ, chính sách kiểm toán tại địa phương 20 năm  
       121         Báo cáo của các phòng, ban, doanh nghiệp về công tác kiểm toán Vĩnh viễn  
       122         Hồ sơ kiểm toán:
Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán nội bộ
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       123         Công văn trao đổi về công tác kiểm toán 10 năm  
  5. Vật giá    
       124         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác giá cả Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       125         Báo cáo về tình hình giá cả, trường và công tác quản lý chỉ đạo, định hướng điều hành giá cả ở quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       126         Công văn trao đổi về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá cả 10 năm  
  6. Thuế    
       127         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực thuế Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       128         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện quy định các mức thuế, phí, lệ phí trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       129         Chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước hàng năm của quận, huyện (chính thức, bổ sung, điều chỉnh) Vĩnh viễn  
       130         Hồ sơ xây dựng và phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm của ngành thuế Vĩnh viễn  
       131         Báo cáo tổng hợp nguồn thu thuế hàng năm của ngành thuế Vĩnh viễn  
       132         Hồ sơ Hội nghị về công tác thuế của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       133         Công văn trao đổi về công tác thu ngân sách 10 năm  
  7. Quản lý thị trường    
       134         Tài liệu chỉ đạo chung của cấp trên về lĩnh vực quản lý thị trường Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       135         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý thị trường trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       136         Kế hoạch, báo cáo tình hình quản lý thị trường của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       137         Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn quận, huyện:
- Vụ việc nghiêm trọng
- Vụ việc khác
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       138         Công văn trao đổi về công tác quản lý thị trường 10 năm  
  8. Dự trữ quốc gia    
       139         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác dự trữ quốc gia Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       140         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện công tác dự trữ quốc gia trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       141         Kế hoạch, báo cáo về công tác dự trữ hàng năm, nhiều năm của quận, huyện Vĩnh viễn  
       142         Tài liệu về việc lập quỹ dự trữ theo quy định Vĩnh viễn  
       143         Hồ sơ thực hiện các nhiệm vụ dự trữ quốc gia Vĩnh viễn  
       144         Công văn trao đổi về công tác dự trữ quốc gia 10 năm  
  9. Tài chính doanh nghiệp    
       145         Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan Trung ương, thành phố về hoạt động tài chính doanh nghiệp Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       146         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       147         Báo cáo đánh giá tài chính doanh nghiệp hàng năm của quận, huyện Vĩnh viễn  
       148         Tài liệu về việc sắp xếp, xếp hạng doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       149         Tài liệu về việc thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, cấp, đổi giấy phép và sắp xếp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       150         Hồ sơ, tài liệu về giải thể, phá sản doanh nghiệp Vĩnh viễn  
       151         Hồ sơ, tài liệu về việc cổ phần hoá doanh nghiệp Vĩnh viễn  
       152         Hồ sơ quản lý doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       153         Công văn trao đổi về tài chính doanh nghiệp 10 năm  
  10. Ngân hàng    
       154         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực ngân hàng Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       155         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác ngân hàng Vĩnh viễn  
       156         Kế hoạch, báo cáo về tình hình hoạt động của các Ngân hàng trên địa bàn quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       157         Hồ sơ, tài liệu về những vụ vi phạm xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng:
- Nghiêm trọng
- Các vụ khác
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       158         Hồ sơ về công tác thu đổi tiền tệ Vĩnh viễn  
       159         Tài liệu của UBND quận, huyện về việc kiểm tra quản lý tiền mặt ở các cơ quan và quản lý vàng bạc, đá quý, kim cương… 20 năm  
       160         Hồ sơ Hội nghị về công tác ngân hàng của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       161         Công văn trao đổi về công tác ngân hàng 10 năm  
  11. Kho bạc    
       162         Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực kho bạc Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       163         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác kho bạc ở quận, huyện Vĩnh viễn  
       164         Kế hoạch, báo cáo tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước quận, huyện Vĩnh viễn  
       165         Hồ sơ Hội nghị về công tác kho bạc của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       166         Công văn trao đổi về lĩnh vực kho bạc 10 năm  
  III. NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - NGƯ NGHIỆP - DIÊM NGHIỆP - THUỶ SẢN - THUỶ LỢI    
  1. Nông nghiệp    
       167         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực nông nghiệp Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       168         Văn bản của cơ quan cấp trên, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về nông nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       169         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực nông nghiệp của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       170         Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình của quận, huyện về những vấn đề nông nghiệp Vĩnh viễn  
       171         Bản đồ quy hoạch và thực trạng phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi, các loại giống cây, giống con và sử dụng các loại cơ giới, vật tư nông nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       172         Hồ sơ, tài liệu về công tác thú y (phòng, chữa bệnh, dịch; phòng chống rét cho gia súc, gia cầm…) 20 năm  
       173         Kế hoạch, báo cáo thanh tra về các vấn đề nông nghiệp của quận, huyện 20 năm  
       174         Hồ sơ Hội nghị về lĩnh vực nông nghiệp:
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       175         Sổ sách thống kê, theo dõi, số liệu điều tra tổng hợp về tình hình biến động, phát triển các đề trong nông nghiệp của quận, huyện Vĩnh viễn  
       176         Công văn trao đổi về lĩnh vực nông nghiệp 10 năm  
  2. Chính sách phát triển nông thôn    
       177         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về chính sách phát triển nông thôn. Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       178         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về các chính sách phát triển nông thôn trong quận, huyện Vĩnh viễn  
       179         Chương trình, kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
   Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       180         Báo cáo chuyên đề của quận, huyện về việc thực hiện các chính sách phát triển nông thôn Vĩnh viễn  
       181         Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trong quận, huyện

Vĩnh viễn

 
       182         Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn ở quận, huyện Vĩnh viễn  
       183         Bản đồ quy hoạch và thực trạng về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trong quận, huyện Vĩnh viễn  
       184         Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước sạch tại các địa phương trong quận, huyện Vĩnh viễn  
       185         Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn dân, di dân đi vùng kinh tế mới Vĩnh viễn  
       186         Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác định canh, định cư Vĩnh viễn  
       187         Hồ sơ Hội nghị về chính sách phát triển nông thôn của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       188         Sổ sách thống kê, theo dõi, tổng hợp về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trong quận, huyện Vĩnh viễn  
       189         Công văn trao đổi về công tác phát triển nông thôn 10 năm  
  3. Lâm nghiệp    
       190         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực lâm nghiệp Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       191         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện quản lý chỉ đạo trực tiếp về lâm nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       192         Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác lâm nghiệp của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       193         Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp Vĩnh viễn  
       194         Báo cáo chuyên đề nghiên cứu về lĩnh vực lâm nghiệp Vĩnh viễn  
       195         Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển rừng trên địa bàn Vĩnh viễn  
       196         Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       197         Hồ sơ, tài liệu về cho thuê đất rừng gắn với phát triển kinh tế và phát triển rừng Vĩnh viễn  
       198         Hồ sơ xử lý những vụ, việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp:
- Nghiêm trọng
- Các vụ việc khác
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       199         Hồ sơ Hội nghị về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       200         Công văn trao đổi về lĩnh vực lâm nghiệp 10 năm  
  4. Ngư nghiệp    
       201         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực ngư nghiệp Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       202         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện quản lý chỉ đạo trực tiếp về ngư nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       203         Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác ngư nghiệp của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       204         Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực ngư nghiệp Vĩnh viễn  
       205         Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp Vĩnh viễn  
       206         Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển ngư nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       207         Hồ sơ, tài liệu về công tác hỗ trợ ngư dân 20 năm  
       208         Danh mục cấm đánh bắt và hồ sơ công tác kiểm ngư 20 năm  
       209         Hồ sơ Hội nghị về lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       210         Công văn trao đổi về lĩnh vực ngư nghiệp 10 năm  
  5. Diêm nghiệp    
       211         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực diêm nghiệp Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       212         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện quản lý chỉ đạo trực tiếp về diêm nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       213         Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác diêm nghiệp của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       214         Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực diêm nghiệp Vĩnh viễn  
       215         Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực diêm nghiệp Vĩnh viễn  
       216         Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển diêm nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       217         Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất diêm nghiệp trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       218         Hồ sơ Hội nghị về lĩnh vực diêm nghiệp trên địa bàn quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       219         Công văn trao đổi về lĩnh vực diêm nghiệp 10 năm  
  6. Thuỷ sản    
       220         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác thuỷ sản Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       221         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thuỷ sản trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       222         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động về lĩnh vực thuỷ sản của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       223         Hồ sơ giải quyết những vấn đề về lĩnh vực thuỷ sản trên địa bàn quận, huyện:
- Nghiêm trọng
- Các vụ việc khác
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       224         Hồ sơ chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình nuôi trồng, chế biến, khai thác thuỷ sản…trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       225         Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án quy hoạch và phát triển ngành thuỷ sản trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       226         Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất để nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       227         Hồ sơ Hội nghị về công tác nuôi trồng, chế biến, khai thác thuỷ sản của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       228         Sổ sách theo dõi, tổng hợp số liệu về ngành thuỷ sản qua các năm Vĩnh viễn  
       229         Công văn trao đổi về lĩnh vực thuỷ sản 10 năm  
  7. Thuỷ lợi    
       230         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác thuỷ lợi Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       231         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thuỷ lợi trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       232         Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác thuỷ lợi của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       233         Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề thuỷ lợi trong quận, huyện Vĩnh viễn  
       234         Báo cáo chuyên đề của quận, huyện về các vấn đề về công tác thuỷ lợi Vĩnh viễn  
       235         Tài liệu, bản đồ quy hoạch, thực trạng hệ thống đê điều, thủy lợi Vĩnh viễn  
       236         Hồ sơ xây dựng, tu bổ các công trình thuỷ lợi do quận, huyện quản lý Bảo quản theo tuổi thọ
công trình
 
       237         Hồ sơ, tài liệu về công tác phòng chống bão lụt trên địa bàn quận, huyện:
- Điển hình
- Không điển hình
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       238         Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       239         Hồ sơ về các vụ vi phạm việc bảo vệ đê điều trên địa bàn quận, huyện:
- Nghiêm trọng
- Các vụ khác
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       240         Hồ sơ Hội nghị về công tác thuỷ lợi do quận, huyện tổ chức
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       241         Sổ sách thống kê, theo dõi số liệu điều tra về các vấn đề thuỷ lợi Vĩnh viễn  
       242         Công văn trao đổi về công tác thuỷ lợi của quận, huyện 10 năm  
  IV. CÔNG NGHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP    
  1. Công nghiệp    
       243         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực công nghiệp Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       244         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghiệp Vĩnh viễn  
       245         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về phát triển công nghiệp của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       246         Tài liệu về các chủ trương, biện pháp thực hiện công nghiệp hoá trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       247         Hồ sơ quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       248         Hồ sơ về các khu công nghiệp, dự án thành lập, đầu tư các khu công nghiệp Vĩnh viễn  
       249         Hồ sơ Hội nghị về lĩnh vực công nghiệp của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       250         Công văn trao đổi về lĩnh vực công nghiệp 10 năm  
  2. Tiểu - Thủ công nghiệp    
       251         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực tiểu-thủ công nghiệp Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       252         Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng và phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận, huyện (tổng thể, chi tiết) Vĩnh viễn  
       253         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất thủ công nghiệp của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       254         Hồ sơ, tài liệu về tiếp nhận, chuyển giao công nghệ cho sản xuất thủ công nghiệp 20 năm  
       255         Hồ sơ chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, HTX sản xuất thủ công nghiệp Vĩnh viễn  
       256         Hồ sơ, tài liệu về các thương hiệu sản phẩm hàng hóa của các HTX, các làng nghề tại quận, huyện: chế biến nông, lâm thổ sản; khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lương thực thực phẩm; gia công cơ khí, hàng mộc dân dụng… Vĩnh viễn  
       257         Hồ sơ Hội nghị về công tác tiểu-thủ công nghiệp của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       258         Công văn trao đổi về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp 10 năm  
  3. Điện    
       259         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực điện lực Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       260         Văn bản của cơ quan Trung ương, thành phố, của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác điện lực Vĩnh viễn  
       261         Kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực điện lực của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       262         Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       263         Văn bản chỉ đạo, báo cáo về công tác quản lý chất lượng điện và giá điện trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       264         Hồ sơ xây dựng các công trình điện do cấp quận, huyện đầu tư Tồn tại theo tuổi thọ công trình  
       265         Hồ sơ Hội nghị công tác điện lực của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       266         Công văn trao đổi về vấn đề điện 10 năm  
  V. GIAO THÔNG VẬN TẢI    
       267         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực giao thông vận tải Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       268         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố và của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực giao thông vận tải Vĩnh viễn  
       269         Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác giao thông vận tải của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       270         Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn quận, huyện (tỉnh lộ, đường giao thông liên xã, liên xóm…trện địa bàn) Vĩnh viễn  
       271         Hồ sơ, tài liệu quy định về an toàn lộ giới Vĩnh viễn  
       272         Hồ sơ, tài liệu về xây dựng các tuyến đường giao thông do quận, huyện quản lý Vĩnh viễn  
       273         Tài liệu về công tác quản lý giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường không trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       274         Tài liệu về công tác quản lý giao thông đô thị 20 năm  
       275         Hồ sơ về công tác giao thông của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       276         Công văn trao đổi về công tác giao thông vận tải 10 năm  
  VI. XÂY DỰNG,  QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ    
  1. Quản lý xây dựng cơ bản    
       277         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác quản lý xây dựng cơ bản Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       278         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố và của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý xây dựng cơ bản Vĩnh viễn  
       279         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng cơ bản của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       280         Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn quân, huyện (tổng thể, chi tiết) Vĩnh viễn  
       281         Hồ sơ thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản ở các huyện, quận và các đơn vị trực thuộc 20 năm  
 
       282         Hồ sơ xây dựng các công trình do Uỷ ban nhân dân thành phố đầu tư trên địa bàn quận, huyện:
- Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt, công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá
- Các công trình khác
 
 
Vĩnh viễn
 
 
 
Theo tuổi thọ
công trình
 
       283         Hồ sơ Hội nghị về công tác quản lý xây dựng cơ bản
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       284         Công văn trao đổi về công tác quản lý xây dựng cơ bản 10 năm  
  2. Quản lý đô thị    
       285         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, của thành phố về công tác quản lý đô thị Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       286         Tài liệu của UBND thành phố, quận, huyện chỉ đạo về công tác quản lý đô thị (giao thông công chính, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường, điện chiếu sáng đô thị, nước sạch…) Vĩnh viễn  
       287         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quản lý đô thị của quân, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng         
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       288         Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển đô thị Vĩnh viễn  
       289         Hồ sơ dự án đầu tư, xây dựng đô thị Vĩnh viễn  
       290         Tài liệu về quản lý chiếu sáng đô thị 20 năm  
       291         Tài liệu của UBND quận, huyện về quản lý môi trường đô thị 20 năm  
       292         Hồ sơ về các chương trình, dự án trong lĩnh vực cấp, thoát nước đô thị Vĩnh viễn  
       293         Hồ sơ Hội nghị về công tác quản lý đô thị:
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       294         Công văn trao đổi về công tác quản lý đô thị 10 năm  
  3. Quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở    
       295         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       296         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố và của quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở Vĩnh viễn  
       297         Báo cáo về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       298         Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển nhà ở trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       299         Hồ sơ, tài liệu quy định về chỉ giới xây dựng nhà Vĩnh viễn  
       300         Hồ sơ, tài liệu về chuyển quyền sử dụng nhà, đất ở Vĩnh viễn  
       301         Hồ sơ, tài liệu quy định về bồi thường nhà ở, đất ở Vĩnh viễn  
       302         Hồ sơ về giải quyết khiếu kiện, tranh chấp nhà ở trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       303         Hồ sơ thanh tra về vấn đề nhà ở trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       304         Hồ sơ, tài liệu về việc cho sử dụng nhà, điều chỉnh nhà làm việc của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn quận, huyện. 20 năm  
       305         Tài liệu về việc thực hiện chính sách nhà ở Vĩnh viễn  
       306         Tài liệu về việc sửa chữa nhà, danh mục các công trình sửa chữa nhà hàng năm 20 năm  
       307         Hồ sơ về việc tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của UBND thành phố về việc tổ chức, cá nhân thuê nhà của Nhà nước. Vĩnh viễn  
       308         Hồ sơ về việc điều tra, kiểm tra về nhà cửa của trên địa bàn quận, huyện theo phân cấp. Vĩnh viễn  
       309         Hồ sơ Hội nghị về công tác quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       310         Công văn trao đổi về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất 10 năm  
  VII. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH    
  1. Thương mại - Dịch vụ    
       311         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, của thành phố về lĩnh vực thương mại, dịch vụ Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       312         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố và quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về hoạt động thương mại, dịch vụ Vĩnh viễn  
       313         Tài liệu về quy chế, quy định về quản lý lĩnh vực thương mại, dịch vụ của quận, huyện Vĩnh viễn  
       314         Báo cáo về hoạt động thương mại, dịch vụ của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       315         Hồ sơ về quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận, huyện (tổ chức mạng lưới kinh doanh, HTX mua bán, chợ nông thôn, các cơ sở du lịch…) Vĩnh viễn  
       316         Báo cáo về công tác giám định chất lượng hàng hoá lưu thông trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       317         Hồ sơ tổ chức, quản lý các hội chợ, triển lãm thương mại của quận, huyện Vĩnh viễn  
       318         Hồ sơ, tài liệu về quản lý các lò mổ gia súc 20 năm  
       319         Hồ sơ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ Vĩnh viễn  
       320         Hồ sơ Hội nghị về thương mại, dịch vụ
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       321         Công văn trao đổi về thương mại, dịch vụ 10 năm  
  2. Du lịch    
       322         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực du lịch Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       323         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác du lịch Vĩnh viễn  
       324         Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác du lịch của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       325         Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành du lịch của quận, huyện Vĩnh viễn  
       326         Hồ sơ về tình hình kiểm tra, thanh tra công tác du lịch trong phạm vi quận, huyện 20 năm  
       327         Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành du lịch quận, huyện Vĩnh viễn  
       328         Hồ sơ Hội nghị về công tác du lịch của quận, huyện:
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       329         Công văn trao đổi về công tác du lịch 10 năm  
  VIII. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
       330         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực giáo dục Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       331         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác giáo dục Vĩnh viễn  
       332         Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác giáo dục của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       333         Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành giáo dục của quận, huyện Vĩnh viễn  
       334         Hồ sơ về tình hình kiểm tra, thanh tra công tác giáo dục trong phạm vi quận, huyện 20 năm  
       335         Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành giáo dục quận, huyện Vĩnh viễn  
       336         Hồ sơ đề nghị khen thưởng và công nhận các danh hiệu đối với giáo viên và học sinh thuộc quận, huyện quản lý Vĩnh viễn  
       337         Các số liệu điều tra cơ bản về ngành giáo dục của quận, huyện Vĩnh viễn  
       338         Hồ sơ Hội nghị về công tác giáo dục của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       339         Công văn trao đổi về công tác giáo dục 10 năm  
  IX. VĂN HOÁ – THÔNG TIN – THỂ DỤC
THỂ THAO
   
  1. Văn hoá    
       340         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác văn hoá Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       341         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác văn hóa trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       342         Chương trình, kế hoạch và báo cáo về các hoạt động văn hoá của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       343         Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển mạng lưới các nhà văn hoá trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       344         Hồ sơ giải quyết những vụ việc trong hoạt động của ngành văn hoá trên địa bàn quận, huyện:
- Nghiêm trọng
- Các vụ việc khác
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       345         Tập báo cáo chuyên đề về các hoạt động văn hoá Vĩnh viễn  
       346         Hồ sơ kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       347         Hồ sơ Hội nghị về công tác văn hoá của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       348         Công văn trao đổi về lĩnh vực văn hoá 10 năm  
 
2. Phát thanh - Truyền hình
   
       349         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực phát thanh, truyền hình Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       350         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện quản lý chỉ đạo trực tiếp về công tác phát thanh, truyền hình Vĩnh viễn  
       351         Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết về công tác phát thanh, truyền hình của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
   Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       352         Hồ sơ giải quyết những vấn đề vi phạm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình:
- Nghiêm trọng
- Các vụ việc khác
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       353         Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác phát thanh, truyền hình của quận, huyện Vĩnh viễn  
       354         Công văn trao đổi về lĩnh vực phát thanh, truyền hình 10 năm  
  3. Bưu chính viễn thông    
       355         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực bưu chính viễn thông Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       356         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác bưu chính viễn thông trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       357         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình phát triển hệ thống bưu điện, truyền thanh trên địa bàn quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       358         Hồ sơ Hội nghị về công tác bưu chính viễn thông của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       359         Công văn trao đổi về công tác bưu chính viễn thông 10 năm  
  4. Thể thao    
       360         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực thể dục, thể thao Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       361         Hồ sơ, tài liệu của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       362         Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết các hoạt động thể dục thể thao của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       363         Hồ sơ Hội nghị công tác thể dục, thể thao của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       364         Công văn trao đổi về lĩnh vực thể dục, thể thao 10 năm  
  X. Y TẾ - XÃ HỘI    
  1. Y tế    
       365         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực y tế Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       366         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động y tế trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       367         Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết hoạt động y tế của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       368         Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành y tế trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       369         Các báo cáo chuyên đề về y tế trên địa bàn (công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền giáo dục y tế cộng đồng, kế hoạch hoá gia đình… ) Vĩnh viễn  
       370         Tập báo cáo về tình hình hoạt động của Bệnh viện đa khoa quận, huyện Vĩnh viễn  
       371          Hồ sơ về các chương trình, dự án của ngành y tế quận, huyện (chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho phụ nữ và trẻ em, y tế nông thôn…) 20 năm  
       372         Hồ sơ Hội nghị về công tác y tế của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       373         Công văn trao đổi về lĩnh vực y tế 10 năm  
  2. Lao động - Thương binh - Xã hội    
       374         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác lao động, thương binh, xã hội Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       375         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       376         Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác lao động, thương binh và xã hội của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       377         Các báo cáo chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       378         Tài liệu, bản đồ về công tác quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       379         Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của các Quỹ do UBND quận, huyện quản lý (Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo...) Vĩnh viễn  
       380         Báo cáo hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm…do UBND quận, huyện quản lý Vĩnh viễn  
       381         Số liệu thống kê, điều tra cơ bản của ngành lao động, thương binh và xã hội quận, huyện Vĩnh viễn  
       382         Hồ sơ về các chương trình, dự án của ngành lao động, thương binh và xã hội quận, huyện 20 năm  
       383         Hồ sơ Hội nghị về công tác lao động, thương binh và xã hội của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       384         Công văn trao đổi về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội 10 năm  
  3. Bảo hiểm xã hội    
       385         Văn bản chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác bảo hiểm Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       386         Văn bản của thành phố, quận, huyện về việc thực hiện chế độ bảo hiểm trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       387         Báo cáo tổng kết công tác bảo hiểm của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       388         Hồ sơ, tài liệu về việc chỉ đạo, quản lý các loại hình bảo hiểm trên địa bàn quận, huyện (y tế, xã hội, nhân thọ, học sinh...) 20 năm  
       389         Hồ sơ Hội nghị về công tác bảo hiểm của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       390         Công văn trao đổi về công tác bảo hiểm xã hội 10 năm  
  4. Dân số - gia đình và trẻ em    
       391         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác dân số, gia đình và trẻ em Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       392         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       393         Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác về dân số, gia đình và trẻ em của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       394         Các báo cáo chuyên đề về công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh (phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tàn tật…) trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       395         Hồ sơ về các chương trình, dự án về các lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn quận, huyện. (mỗi dự án lập một hồ sơ) 20 năm  
       396         Hồ sơ Hội nghị về công tác dân số, gia đình và trẻ em của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       397         Công văn trao đổi về công tác dân số, gia đình và trẻ em 10 năm  
  XI. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
   
  1. Khoa học, công nghệ    
       398         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực khoa học, công nghệ. Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       399         Tài liệu của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực khoa học, công nghệ Vĩnh viễn  
       400         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động khoa học, công nghệ của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       401         Hồ sơ hội nghị khoa học do UBND quận, huyện tổ chức hoặc được cơ quan cấp trên giao cho quận, huyện tổ chức Vĩnh viễn  
       402         Hồ sơ về việc chỉ đạo, hướng dẫn ứng dụng các quy trình công nghệ mới vào hoạt động sản xuất Vĩnh viễn  
       403         Hồ sơ về việc xây dựng, chỉ đạo điểm các mô hình trình diễn giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ Vĩnh viễn  
       404         Hồ sơ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học do quận, huyện thực hiện :
- Đề tài cấp Nhà nước
- Đề tài cấp ngành
- Đề tài cấp cơ sở
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       405         Hồ sơ về các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ của các tập thể, cá nhân trong quận, huyện Vĩnh viễn  
       406         Hồ sơ Hội nghị công tác khoa học công nghệ của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       407         Công văn trao đổi về lĩnh vực khoa học, công nghệ 10 năm  
  2. Công nghệ thông tin    
       408         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về lĩnh vực công nghệ thông tin Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       409          Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghệ thông tin Vĩnh viễn  
       410         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác công nghệ thông tin của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       411         Chương trình, Báo cáo hàng năm về việc thực hiện chương trình công nghệ thông tin của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       412         Hồ sơ Hội nghị về công tác công nghệ thông tin của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       413         Công văn trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin 5 năm  
  3. Tài nguyên - Môi trường    
       414         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       415         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường Vĩnh viễn  
       416         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
        
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       417         Hồ sơ, tài liệu về tài nguyên, khoáng sản của quận, huyện Vĩnh viễn  
       418         Hồ sơ, tài liệu về quản lý khai thác tài nguyên Vĩnh viễn  
       419         Hồ sơ, tài liệu về phòng chống thảm hoạ Vĩnh viễn  
       420         Hồ sơ về các chương trình, dự án về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       421         Hồ sơ tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       422         Hồ sơ xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận, huyện:
- Nghiêm trọng
- Các vụ khác
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       423         Hồ sơ Hội nghị về công tác tài nguyên, môi trường của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       424         Sổ đăng ký cấp giấy phép khai thác tài nguyên Vĩnh viễn  
       425         Công văn trao đổi về công tác môi trường 10 năm  
  4. Đất    
       426         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan cấp trên về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       427         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       428         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng ruộng, đất của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       429         Hồ sơ, tài liệu về đo đạc lập bản đồ ruộng đất Vĩnh viễn  
       430         Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất Vĩnh viễn  
       431         Hồ sơ, tài liệu về cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn cho các tổ chức và cá nhân Vĩnh viễn  
       432         Tài liệu về thống kê, kiểm kê đất đai Vĩnh viễn  
       433         Hồ sơ giải quyết những vấn đề về lĩnh vực đất đai trên địa bàn quận, huyện:
- Nghiêm trọng
- Các vụ khác
 
        Vĩnh viễn
20 năm
 
       434         Hồ sơ thanh tra về vấn đề đất đai trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       435         Hồ sơ Hội nghị về công tác đất đai trên địa bàn quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       436         Công văn trao đổi về lĩnh vực quản lý đất đai 10 năm  
  5. Tài nguyên nước    
       437         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về quản lý, sử dụng tài nguyên nước Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       438         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện hướng dẫn trực tiếp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước Vĩnh viễn  
       439         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, khai thác tài nguyên nước của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
   Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       440         Báo cáo về quản lý, khai thác tài nguyên nước hàng năm của các xã, phường, thị trấn, thị trấn 20 năm  
       441         Hồ sơ xử lý những vụ vi phạm về quản lý, sử dụng tài nguyên nước:
- Nghiêm trọng
- Các vụ khác
 
 
Vĩnh viễn   
20 năm
 
       442         Hồ sơ Hội nghị về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       443         Công văn trao đổi về vấn đề nước 10 năm  
  6. Khí tượng thuỷ văn    
       444         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác khí tượng thuỷ văn Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       445         Tập văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề khí tượng thuỷ văn trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       446         Báo cáo công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       447         Công văn trao đổi về lĩnh vực khí tượng thủy văn 10 năm  
  XII. QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI    
  1. Quân sự, quốc phòng    
       448         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác quân sự, quốc phòng Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       449         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quân sự, quốc phòng Vĩnh viễn  
       450         Kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng và củng cố quốc phòng của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       451         Hồ sơ về tuyển quân hàng năm Vĩnh viễn  
       452         Kế hoạch, báo cáo Ban chỉ huy quân sự quận, huyện về công tác quân sự hàng năm (tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng thủ và phối hợp tác chiến, bảo vệ chính quyền, chống bạo loạn, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ…) Vĩnh viễn  
       453         Báo cáo của Ban chỉ huy quân sự quận, huyện về công tác quân sự, quốc phòng Vĩnh viễn  
       454         Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương, quân đội Vĩnh viễn  
       455         Hồ sơ về việc triển khai ngày hội quốc phòng toàn dân hàng năm 20 năm  
       456         Hồ sơ Hội nghị về công tác quân sự, quốc phòng
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       457         Công văn trao đổi về công tác quân sự, quốc phòng 10 năm  
  2. An ninh trật tự    
       458         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       459         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       460         Kế hoạch, báo cáo về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       461         Hồ sơ, tài liệu về an ninh quốc gia trên địa bàn quân, huyện Vĩnh viễn  
       462         Tập báo cáo kết quả các đợt công tác, chiến dịch ra quân của Công an quận, huyện 20 năm  
       463         Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động giữ gìn an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ (phòng chống các loại tội phạm; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ các đoàn khách quan trọng…) trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       464         Hồ sơ về việc quản lý vận chuyển, sử dụng vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       465         Tài liệu về việc quản lý các đoàn khách nước ngoài, người nước ngoài cư trú, tạm trú, đi lại trên địa bàn quận, huyện 20 năm  
       466         Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của thành phố, quận huyện về bảo vệ bí mật nhà nước. Vĩnh viễn  
       467         Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của thành phố và quận, huyện về công tác phòng cháy, chữa cháy Vĩnh viễn  
       468         Hồ sơ Hội nghị về công tác an ninh, trật tự
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       469         Danh mục bí mật nhà nước của quận, huyện Vĩnh viễn  
       470         Công văn trao đổi về công tác an ninh, trật tự 10 năm  
  XIII. DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO    
  1. Dân tộc    
       471         Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan Trung ương, thành phố về công tác dân tộc Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       472         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân tộc   Vĩnh viễn  
       473         Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác dân tộc của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       474         Hồ sơ các chương trình, dự án của thành phố, quận, huyện đối với các vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt Vĩnh viễn  
       475         Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vấn đề về dân tộc trên địa bàn quận, huyện:
- Vụ việc nghiêm trọng
- Vụ việc khác
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       476         Hồ sơ Hội nghị về công tác dân tộc do UBND quận, huyện tổ chức
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       477         Công văn trao đổi về vấn đề dân tộc 10 năm  
  2. Tôn giáo    
       478         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác tôn giáo Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       479         Tài liệu của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tôn giáo Vĩnh viễn  
       480         Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác tôn giáo của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       481         Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc về tôn giáo trên địa bàn quận, huyện:
- Nghiêm trọng
- Các vụ việc khác
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       482         Báo cáo hàng năm và đột xuất của các giáo hội về tình hình hoạt động tôn giáo Vĩnh viễn  
       483         Hồ sơ về việc lập hội, trường, lớp của tôn giáo Vĩnh viễn  
       484         Hồ sơ Hội nghị về công tác tôn giáo do UBND quận, huyện tổ chức
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       485         Công văn trao đổi về vấn đề tôn giáo 10 năm  
  XIV. THI HÀNH PHÁP LUẬT    
  1. Tư pháp    
       486         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác tư pháp Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       487         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tư pháp Vĩnh viễn  
       488         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tư pháp của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       489         Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật hàng năm và dài hạn của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       490          Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       491         Hồ sơ, tài liệu về công tác cải cách tư pháp, hỗ trợ tư pháp và thi hành án dân sự ở quận, huyện Vĩnh viễn  
       492         Hồ sơ góp ý v/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan gửi đến xin ý kiến 20 năm  
       493         Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận, huyện Vĩnh viễn  
       494         Báo cáo của thành phố thực hiện thi hành pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       495         Hồ sơ xử lý các vụ vi phạm pháp luật và xử phạt hành chính:
- Nghiêm trọng
- Các vụ việc khác
 
 
Vĩnh viễn
 20 năm
 
       496         Tài liệu theo dõi về hoạt động công chứng 20 năm  
       497         Báo cáo về việc thực hiện công tác hoà giải 20 năm  
       498         Hồ sơ quản lý việc thay đổi, cải chính, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu Vĩnh viễn  
       499         Hồ sơ, tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL và các đề xuất xử lý 20 năm  
       500         Hồ sơ rà soát văn bản QPPL 20 năm  
       501         Hồ sơ Hội nghị về công tác tư pháp do UBND quận, huyện tổ chức
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       502         Công văn trao đổi về công tác tư pháp 10 năm  
  2. Toà án    
       503         Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác năm của Toàn án nhân dân quận, huyện Vĩnh viễn  
       504         Báo cáo của Toà án nhân dân quận, huyện về các vụ việc điển hình Vĩnh viễn  
       505         Báo cáo của Toà án nhân dân quận, huyện về các vụ việc không điển hình 20 năm  
       506         Hồ sơ về việc kiểm tra các bản án đã có hiệu lực Vĩnh viễn  
       507         Công văn trao đổi về công tác toà án 10 năm  
  3. Kiểm sát    
       508         Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác năm của Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện Vĩnh viễn  
       509         Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện về các vụ việc điển hình Vĩnh viễn  
       510         Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện về các vụ việc không điển hình 20 năm  
       511         Công văn trao đổi về công tác kiểm sát 10 năm  
  4. Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân    
       512         Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       513         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân Vĩnh viễn  
       514         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       515         Hồ sơ thanh tra các vụ việc:
- Nghiêm trọng
- Các vụ việc khác
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       516         Hồ sơ về công tác phòng chống tham nhũng 20 năm  
       517         Hồ sơ các đợt thanh tra điểm của quận, huyện thực hiện các đơn vị trực thuộc 20 năm  
       518         Hồ sơ, tài liệu giải quyết, trả lời các vụ khiếu nại cụ thể 10 năm  
       519         Báo cáo tổng hợp về công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo và tiếp dân hàng năm Vĩnh viễn  
       520         Hồ sơ Hội nghị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       521         Đơn từ khiếu nại tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện 5 năm  
       522         Công văn trao đổi về vấn đề thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân 10 năm  
  XV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH    
  1. Xây dựng chính quyền, bầu cử    
       523         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       524         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử ở quận, huyện Vĩnh viễn  
       525         Chương trình, kế hoạch, báo cáo của quận, huyện về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử ở quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       526         Hồ sơ về việc xây dựng mô hình chính quyền điển hình các xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện... Vĩnh viễn  
       527         Hồ sơ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở quận, huyện Vĩnh viễn  
       528         Hồ sơ Hội nghị về công tác xây dựng chính quyền, bầu cử của thành phố
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       529         Hồ sơ, tài liệu khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bầu cử 20 năm  
       530         Công văn trao đổi về xây dựng chính quyền, bầu cử 10 năm  
  2. Tổ chức    
       531         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác tổ chức Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       532         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tổ chức Vĩnh viễn  
       533         Tài liệu quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       534         Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết về công tác tổ chức của UBND quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       535         Báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       536         Hồ sơ về việc thành lập, giải thể, hợp nhất, chia tách, đổi tên, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của UBND quận, huyện; các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       537         Hồ sơ Hội nghị về công tác tổ chức do UBND quận, huyện chủ trì
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       538         Hồ sơ, tài liệu thực hiện công tác bảo vệ nội bộ cơ quan của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       539         Công văn trao đổi về công tác tổ chức 10 năm  
  3. Cán bộ    
       540         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác cán bộ Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       541         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cán bộ Vĩnh viễn  
       542         Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết về công tác cán bộ của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       543         Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện UBND quận, huyện quản lý Vĩnh viễn  
       544         Hồ sơ xây dựng chức danh và tiêu chuẩn chức danh công chức của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       545         Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch cán bộ của quận, huyện Vĩnh viễn  
       546         Hồ sơ, tài liệu về đánh giá cán bộ thuộc diện UBND quận, huyện quản lý Vĩnh viễn  
       547         Hồ sơ, tài liệu về chỉ tiêu biên chế và tình hình thực hiện biên chế hàng năm của UBND quận, huyện, các xã, phường, thị trấn. Vĩnh viễn  
       548         Báo cáo chuyên đề về công tác cán bộ như: thực hiện tiêu chuẩn chức danh, thi tuyển, nâng ngạch, định mức lao động; thống kê số lượng, chất lượng cán bộ (nam, nữ, dân tộc, trình độ…) Vĩnh viễn  
       549         Văn bản của UBND thành phố, quận, huyện quy định, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Vĩnh viễn  
       550         Hồ sơ xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ của quận, huyện Vĩnh viễn  
       551         Kế hoạch và báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của quận, huyện Vĩnh viễn  
       552         Tài liệu về việc quản lý công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo, dạy nghề của quận, huyện Vĩnh viễn  
       553         Hồ sơ về bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, chuyên viên thuộc UBND quận, huyện quản lý 70 năm Đánh giá lại
       554         Hồ sơ thi tuyển, thi nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện 70 năm Đánh giá lại
       555         Hồ sơ về việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện 70 năm Đánh giá lại
       556         Hồ sơ kỷ luật cán bộ 70 năm Đánh giá lại
       557         Hồ sơ Hội nghị về công tác cán bộ của quận, huyện
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       558         Danh sách cán bộ lãnh đạo của UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       559         Sổ thống kê cán bộ của cơ quan UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       560         Công văn trao đổi về công tác cán bộ 10 năm  
  4. Lao động - tiền lương    
       561         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác lao động, tiền lương Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       562         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác lao động, tiền lương Vĩnh viễn  
       563         Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác lao động, tiền lương của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       564         Hồ sơ thực hiện các chế độ về lao động, tiền lương, an toàn lao động Vĩnh viễn  
       565         Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
        Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       566         Hồ sơ xử lý các vụ tai nạn lao động của quận, huyện:
- Nghiêm trọng
- Các vụ tai nạn khác
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
       567         Hồ sơ Hội nghị về công tác lao động, tiền lương
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       568         Công văn trao đổi về công tác lao động, tiền lương 10 năm  
  6. Địa giới hành chính    
       569         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác địa giới hành chính Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       570         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác địa giới hành chính Vĩnh viễn  
       571         Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác địa giới hành chính của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       572         Đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính do UBND quận, huyện lập Vĩnh viễn  
       573         Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính quận, huyện, các xã, phường, thị trấn trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Vĩnh viễn  
       574         Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, xã Vĩnh viễn  
       575         Hồ sơ, tài liệu về việc đặt tên, đổi tên phường, xã, đường phố, công trình công cộng Vĩnh viễn  
       576         Hồ sơ Hội nghị về công tác địa giới hành chính
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       577         Công văn trao đổi về công tác địa giới hành chính 10 năm  
  7. Biên giới, hải đảo    
       578         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác biên giới, hải đảo Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       579         Văn bản của cơ quan Trung ương, của thành phố, quận, huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác biên giới, hải đảo Vĩnh viễn  
       580         Báo cáo về tình hình chính trị và trật tự đường biên của quận, huyện:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
 
       581         Hồ sơ, tài liệu về cắm mốc biên giới Vĩnh viễn  
       582         Sơ đồ biên giới quốc gia, hải đảo của quận, huyện Vĩnh viễn  
       583         Hồ sơ, tài liệu liên quan đến biên giới, hải đảo Vĩnh viễn  
       584         Tài liệu về hoạt động liên quan đến đường biên Vĩnh viễn  
       585         Công văn trao đổi về công tác biên giới, hải đảo 10 năm  
  XVI. TÀI LIỆU CỦA VĂN PHÒNG UBND QUẬN, HUYỆN    
  1. Hành chính - Tổ chức    
       586         Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan Trung ương, thành phố về công tác hành chính, tổ chức Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       587         Kế hoạch, báo cáo công tác năm, nhiều năm của Văn phòng UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       588         Tài liệu về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Văn phòng UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       589         Hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       590         Hồ sơ về việc tiếp nhận, điều động, đề bạt, thuyên chuyển, xếp ngạch, nâng bậc và các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng UBND quận, huyện 70 năm Đánh giá lại
       591         Tài liệu sưu tầm, ghi chép về lịch sử của thành phố (kể cả tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình, tranh ảnh triển lãm) Vĩnh viễn  
       592         Hồ sơ hội nghị công tác văn phòng do UBND quận, huyện triệu tập
- Tổng kết
- Sơ kết
- Chuyên đề
 
Vĩnh viễn
20 năm
Vĩnh viễn
 
       593         Báo cáo tình hình công tác tuần của Văn phòng UBND quận, huyện 10 năm  
       594         Giấy mời họp, hội thảo, hội nghị 5 năm  
       595         Thông báo mẫu dấu, chữ ký của các cơ quan, tổ chức gửi UBND quận, huyện để biết 5 năm  
       596         Tài liệu quảng cáo, thông báo tuyển sinh, đào tạo… 5 năm  
       597         Công văn trao đổi về công tác hành chính, tổ chức 5 năm  
  2. Thi đua khen thưởng    
       598         Quy định, quy chế của Văn phòng UBND quận, huyện về công tác thi đua, khen thưởng Vĩnh viễn  
       599         Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       600         Công văn trao đổi về công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng UBND quận, huyện 10 năm
 
 
  3. Văn thư, Lưu trữ    
       601         Các loại sổ sách:
- Sổ đăng ký văn bản đi, đến của VP UBND quận, huyện
- Sổ chuyển giao văn bản trong nội bộ VP UBND quận, huyện
- Mục lục hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn, lâu dài
 
20 năm
5 năm
Vĩnh viễn
 
       602         Hồ sơ tiêu huỷ tài liệu hết giá trị của VP UBND quận, huyện 20 năm  
       603         Các tập lưu văn bản đi của Ủy ban nhân dân và VP UBND quận, huyện:
- Văn bản quy phạm pháp luật
- Văn bản hành chính
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
 
 
Đánh giá lại
       604         Công văn trao đổi về công tác văn thư, lưu trữ 10 năm  
  4. Quản trị - Tài vụ    
       605         Quy chế, quy định về chế độ kế toán của Văn phòng UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       606         Hồ sơ về thanh tra tài chính tại cơ quan UBND quận, huyện theo chế độ thường xuyên hoặc đột xuất 20 năm  
       607         Báo cáo tài chính của Văn phòng UBND quận, huyện:
- Hàng năm
- 6 tháng, quý, tháng
 
Vĩnh viễn
5 năm
 
       608         Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách hàng năm của Văn phòng UBND quận, huyện 20 năm  
       609         Hồ sơ kiểm toán tại Văn phòng UBND quận, huyện 20 năm  
       610         Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán 5 năm  
       611         Sổ sách kế toán các loại hàng năm 20 năm  
       612         Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính 20 năm  
       613         Hồ sơ nâng lương cho cán bộ công chức, viên chức 70 năm  
       614         Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý tài sản cố định 20 năm  
       615         Hồ sơ thanh lý, biên bản bàn giao tài sản cố định của UBND quận, huyện:
- Tài sản là bất động sản
- Tài sản là động sản
 
 
20 năm
5 năm
 
       616         Báo cáo kiểm kê tài sản cố định:
- 0h ngày 01/01
- 0h ngày 01/7
 
Vĩnh viễn
5 năm
 
       617         Báo cáo tổng hợp kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định, đột xuất của UBND quận, huyện 20 năm  
       618         Tài liệu kế toán dùng cho quản lý điều hành thường xuyên của cơ quan UBND nhưng không sử dụng trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính 5 năm  
       619         Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất nhập kho không lưu ở tập chứng từ kế toán 5 năm  
  5. Tài liệu của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan UBND quận, huyện    
  a. Tài liệu của tổ chức Đảng    
       620         Chỉ thị, Nghị quyết và các văn kiện về lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam gửi chung cho các tổ chức Đảng Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       621         Hồ sơ Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận, huyện, chi bộ trực thuộc Đảng bộ UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       622         Hồ sơ chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản của tổ chức Đảng cấp trên và triển khai công tác Đảng Vĩnh viễn  
       623         Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đảng bộ cơ quan UBND quận, huyện và các tổ chức Đảng trực thuộc Vĩnh viễn  
       624         Tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của Đảng bộ cơ quan UBND và các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc Vĩnh viễn  
       625         Danh sách đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND quận, huyện và các tổ chức trực thuộc qua các thời kỳ Vĩnh viễn  
       626         Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Đảng bộ cơ quan UBND quận, huyện và các tổ chức Đảng trực thuộc Vĩnh viễn  
       627         Hồ sơ Đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND quận, huyện và các tổ chức Đảng trực thuộc 70 năm Đánh giá lại
       628         Hồ sơ phê chuẩn việc kết nạp, phục hồi đảng tịch, kỷ luật đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND quận, huyện và các tổ chức trực thuộc 70 năm Đánh giá lại
       629         Hồ sơ, tài liệu về xét tặng Huy hiệu của Đảng cho Đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND quận, huyện và các tổ chức Đảng trực thuộc 70 năm Đánh giá lại
       630         Công văn trao đổi công tác của Đảng bộ UBND và các tổ chức Đảng trực thuộc 10 năm  
  b. Tài liệu của tổ chức Công đoàn    
       631         Văn bản của Liên đoàn lao động quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác công đoàn
 
Đến khi văn bản hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       632         Văn bản chỉ đạo của Công đoàn UBND quận, huyện và các tổ chức CĐ cơ sở về công tác công đoàn Vĩnh viễn  
       633         Chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn UBND hàng năm Vĩnh viễn  
       634         Báo cáo tổng kết công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các cuộc vận động lớn nhân các dịp kỷ niệm trọng đại của Tổng Liên đoàn lao động VN, quận, huyện tại Công đòan UBND Vĩnh viễn
 
 
       635         Hồ sơ đại hội CĐ các cấp của UBND và các tổ chức CĐ cơ sở Vĩnh viễn  
       636         Tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của CĐ UBND và các tổ chức CĐ cơ sở 70 năm Đánh giá lại
       637         Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của CĐ UBND và các CĐ cơ sở Vĩnh viễn  
       638         Danh sách đoàn viên Công đoàn UBND và các tổ chức CĐ cơ sở 70 năm Đánh giá lại
       639         Công văn trao đổi công tác của CĐ UBND và các tổ chức CĐ cơ sở 10 năm  
  c. Tài liệu của Đoàn Thanh niên    
       640         Các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo chung của TƯ Đoàn TNCSHCM về các mặt công tác Đến khi văn bản hết hiệu lực Hồ sơ nguyên tắc
       641         Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đoàn Thanh niên cơ quan UBND quận, huyện Vĩnh viễn  
       642         Chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn Thanh niên cơ quan UBND quận, huyện hàng năm Vĩnh viễn  
       643         Báo cáo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động lớn nhân dịp kỷ niệm trọng đại do Đoàn Thanh niên tổ chức Vĩnh viễn  
       644         Hồ sơ Đại hội Đoàn Thanh niên Vĩnh viễn  
       645         Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của Đoàn Thanh niên 70 năm Đánh giá lại
       646         Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Đoàn Thanh niên Vĩnh viễn  
       647         Danh sách các thành viên Đoàn Thanh niên 70 năm Đánh giá lại
       648         Tài liệu tuyên truyền, vận động của Đoàn Thanh niên nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương 10 năm  
       649         Công văn trao đổi về công tác Đoàn Thanh niên 10 năm  
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn