00:53 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động » Tại Hải Phòng

Tập huấn về Công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2023

Tập huấn về Công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2023

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Tập huấn về Công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2023

(Đ/c Đào Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc lớp tập huấn)

Tập huấn công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2022

Nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với chuyển đổi số trong công tác Văn thư- lưu trữ theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ, Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của BNooiuj vụ. Góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số Thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân đân thành phố về chuyển đổi số.

Tài liệu tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2022

Danh mục tài liệu tập huấn về công tác Văn thư lưu trữ năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021

Nội dung thực hiện tại Bộ phận một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Thực hiện Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng nội dung thực hiện tại Bộ phận một cửa đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ công bố.

Công văn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 48/CCVTLT-HCTH ngày 22/02/2021 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đồng chí Phạm Thị Thu Hương - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông qua các Quyết định của UBND thành phố về việc nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử năm 202 đối với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công Thương

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu nộp tài liệu vào kho Lưu trữ lịch sử thành phố năm 2021

Sáng ngày 03/12/2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu nộp tài liệu vào kho Lưu trữ lịch sử thành phố năm 2021.

Công văn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Công văn số 211/CCVTLT-HCTH ngày 19/8/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 198/TB-CCVTLT ngày 07/8/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Giới thiệu về hồ sơ cán bộ đi B tại thành phố Hải Phòng

Giới thiệu về hồ sơ cán bộ đi B tại thành phố Hải Phòng

Ngày 10/4/2013, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tiếp nhận 775 hồ sơ của cán bộ quê quán thành phố Hải Phòng đi B giai đoạn 1955-1975 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Qua các hình thức thông tin trực tiếp và gián tiếp tới cán bộ đi B, thân nhân của cán bộ đi B, cho đến nay Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tham mưu Sở Nội vụ bàn giao được 555 hồ sơ cho cán bộ đi B, thân nhân cán bộ đi B (trong đó 539 hồ sơ đã bàn giao cho Phòng Nội vụ các quận, huyện; 11 hồ sơ cán bộ đi B, thân nhân cán bộ đi B đến nhận trực tiếp tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ; 05 hồ sơ trao trả cho cán bộ đi B trong chương trình Cầu truyền hình trực tiếp). Số còn lại 220 hồ sơ chưa được trao trả. Do vậy, Sở Nội vụ (thông qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ) tiếp tục tìm hiểu thông tin, phối hợp với các cơ quan, Báo, Đài có liên quan để xác minh đối với cá nhân, thân nhân cán bộ đi B hiện đang sinh sống ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng và đề nghị đăng tải thông tin trên Cổng thông tin của Sở Nội vụ với hy vọng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cá nhân và thân nhân cán bộ đi B biết thông tin này và chủ động liên hệ với Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng.

Thông báo về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản: Công văn số 2244/UBND-VX ngày 27/3/2020 về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống Covid-19 tại Hải Phòng; Công văn số 2289/UBND-NC ngày 30/3/2020 về việc dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Công văn số 823/VP-SNV ngày 30/3/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 215/TB-SNV ngày 30/3/2020 của Sở Nội vụ về việc dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/2020

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2019; ngày 27/9/2019, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ cho 223 công chức làm công tác Văn phòng - Thống kê tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2019; ngày 09/8/2019, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ. Tham dự tập huấn có gần 400đồng chí là lãnh đạo Văn phòng (Phòng Hành chính), Phòng Nội vụ, công chức chuyên môn và công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ lịch sử thành phố. Báo cáo viên gồm Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thị Phụng - Nguyên Trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thế Minh - Phó Trưởng phòng, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng.

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B (giai đoạn 1955 - 1975)

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B (giai đoạn 1955 - 1975)

Sáng ngày 25/7/2019, Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B giai đoạn 1955-1975. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hồng Hà, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ chủ trì, các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ các quận, huyện, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại các quận, huyện; lãnh đạo, công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố dự và đưa tin

Triển lãm chuyên đề "Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ"

Triển lãm chuyên đề "Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ"

Thực hiện Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố; Kế hoạch số 301/KH-SNV ngày 22/02/2019 của Sở Nội vụ về trưng bày, triển lãm chuyên đề "Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) qua tài liệu lưu trữ", Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ Hải Phòng phối hợp tổ chức triển lãm với các chủ đề "Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) qua tài liệu lưu trữ"; "Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển"; "Triển lãm ảnh kỷ niệm 05 quan hệ kết nghĩa Hải Phòng - Kytakyushu". Lễ khai mạc triển lãm diễn ra vào sáng ngày 08/5/2019

Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2019

Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu về Lưu trữ lịch sử năm 2019 đối với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu về Lưu trữ lịch sử năm 2019 đối với Chi cục Thú y (nay là Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chiều ngày 01/11/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử năm 2019.


Các tin khác

1 2 3  Trang sau