02:45 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Thủ tục hành chính công

Nội dung thực hiện tại Bộ phận một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Thực hiện Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng nội dung thực hiện tại Bộ phận một cửa đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ công bố.

Quyết định ban hành Nội quy làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Quyết định số 78/QĐ-CCVTLT ngày 19/6/2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Nội quy làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Quyết định số 37/QĐ-CCVTLT ngày 24/8/2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Ngày 24/8/2018, Chi cục Văn thư- Lưu trữ thành phố ban hành Quyết định số 37/QĐ-CCVTLT ngày 24/8/2018 về Nội quy khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố, trong đó quy định cụ thể các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố; trình tự, thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ làm cơ sở cho việc thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy đinh.

Bảng niêm yết 02 thủ tục hành chính: Thủ tục nghiên cứu, khai thác và sử dụng tài liệu; thủ tục sao tài liệu lưu trữ và chứng thực tài liệu lưu trữ.

Bảng niêm yết 02 thủ tục hành chính gồm: Thủ tục nghiên cứu, khai thác và sử dụng tài liệu; thủ tục sao tài liệu lưu trữ và chứng thực lưu trữ. Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ. Thông tin đường dây nóng.