11:26 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ » Địa phương » Văn bản khác

Công văn số 2678/SNV-VTLT ngày 27/12/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Công văn số 2678/SNV-VTLT ngày 27/12/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Công văn số 3062/SNV-VTLT ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ và thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2020

Công văn số 3062/SNV-VTLT ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ và thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2020

Công văn số 424/SNV-CCVTLT ngày 02/3/2018 về việc thông báo kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Thông báo lĩnh vực kiểm tra chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ. Đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm và hồ sơ đăng ký kiểm tra. Hạn đăng ký trước ngày 19/3/2018

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016 như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016 như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2016 như sau:

Hướng dẫn số 24/HD-CCVTLT ngày 14/6/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thực hiện các nhiệm vụ của Cụm trưởng cụm kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 2014 - 2015

Thực hiện Kế hoạch số 709/KH-SNV ngày 28/3/2016 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm (từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015) tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Cụm trưởng và tổ chức thực hiện kiểm tra thống nhất, đúng quy định, Chi cục Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Cụm trưởng thực hiện một số nội dung sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2016

Kế hoạch số 709/KH-SNV ngày 28/3/2016 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2014-2015

Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm (từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015) tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2016

Thông báo số 54/TB-CCVTLT ngày 05/4/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Thông báo số 54/TB-CCVTLT ngày 05/4/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc giới thiệu tài liệu và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công văn 4094/UBND-NC ngày 14/10/2015 của UBND thành phố

Công văn 4094/UBND-NC ngày 14/10/2015 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố

Công văn số 499/SNV-SXD ngày 10/02/2015 của liên sở Sở Nội vụ - Sở Xây dựng

Công văn số 499/SNV-SXD ngày 10/02/2015 của liên sở Sở Nội vụ - Sở Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.

Công văn số 354/SNV-VTLT ngày 28/01/2015 của Sở Nội vụ

Công văn số 354/SNV-VTLT ngày 28/01/2015 của Sở Nội vụ triển khai thực hiệnThông tư số 16/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Thông báo số 2850/TB-SNV ngày 12/11/2014 của Sở Nội vụ

Thông báo số 2850/TB-SNV ngày 12/11/2014 của Sở Nội vụ về việc thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn thành phố năm 2015.

Báo cáo số 2778/BC-SNV ngày 03/11/2014 của Sở Nội vụ

Báo cáo số 2778/BC-SNV ngày 03/11/2014 tình hình quản lý tài liệu lưu trữ tại thành phố Hải Phòng.

Báo cáo số 244/BC-CCVTLT ngày 29/10/2014 của Chi cục Văn thư Lưu trữ

Báo cáo số 244/BC-CCVTLT ngày 29/10/2014 kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 1779/QĐ-UBND và triển khai kế hoạch năm 2015.

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2017.

Báo cáo số 744/BC-SNV ngày 13/5/2011 của Sở Nội vụ

Báo cáo số 744/BC-SNV ngày 13/5/2011 của Sở Nội vụ báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia.

Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 22/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 22/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ.


Các tin khác

1 2  Trang sau