05:13 ICT Thứ ba, 03/10/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ » Địa phương » Văn bản nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Công văn của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ

Công văn số 08/SNV-VTLT ngày 03/01/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ

Công văn của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn số 2203/SNV-CCVTLT ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Công văn số 2168/SNV-CCVTLT ngày 21/9/2018 về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử: Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân công tác lưu trữ nói chung và công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố, Chỉ thị yêu cầu các địa phương, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố; đồng thời giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố

Thông báo về việc giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Giới thiệu về thành phần và nội dung, thời gian của tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử; quy trình khai thác, sử dụng tài liệu để độc giả dễ tiếp cận, tìm hiểu trước khi đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ khai thác và sử dụng tài liệu.

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng

Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016./.

Công văn số 2697/SNV-VTLT ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ

Công văn số 2697/SNV-VTLT ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ về việc quản lý tài liệu lưu trữ đối với doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản.

Công văn số 59/CCVTLT-QLVTLT ngày 24/4/2012 của Chi cục Văn thư - lưu trữ

Công văn số 59/CCVTLT-QLVTLT ngày 24/4/2012 của Chi cục Văn thư - lưu trữ về việc hướng dẫn xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các quận, huyện.

Công văn số 99/CCVTLT- QLVTLT ngày 22/7/2011 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công văn số 99/CCVTLT- QLVTLT ngày 22/7/2011 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc xác định thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử năm 2011.

Công văn số 973/SNV-VTLT ngày 06/6/2012 của Sở Nội vụ

Công văn số 973/SNV-VTLT ngày 06/6/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Công văn số 1946/SNV-VTLT ngày 04/8/2014 của Sở Nội vụ

V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu

Công văn số 23/CCVTLT-QLVTLT ngày25/01/2013 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP và Thông tư số 07/2012/TT-BNV

Kế hoạch số 941/KH-SNV ngày 01/6/2012 của Sở Nội vụ

Kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng (từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012)

Kế hoạch 3182/KH-UBND ngày 03/6/2015 của UBND thành phố Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

Để có thêm thông tin đánh giá đúng mức thực trạng công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn, trên cơ sở đó bổ khuyết những biện pháp nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 tại một số cơ quan, cụ thể như sau:

Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Luật Lưu trữ (2012-2014)

Ngày 11/11/2011, kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIII thông qua Luật Lưu trữ đã đánh dấu sự thay đổi về chất trong quản lý công tác lưu trữ của cả nước, là cơ sở pháp lý cao nhất cho việc triển khai thực hiện công tác này tại các địa phương trên toàn quốc.