17:59 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ » Trung ương » Văn bản quy phạm pháp luật

Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội

Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.