Danh bạ điện thoại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

- Chi cục trưởng Phạm Thị Thu Hương:         080.31010
- Phó Chi cục trưởng Đào Công Thạch:          080.31261
- Phòng Hành chính - Tổng hợp:                      080.31221 - 031.3822219
- Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ:                 031.3821939
- Phòng Quản lý kho lưu trữ chuyên dụng:    080.31291 - 031.3569138
- Fax: 031.3822219./.